ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการเว็บไซต์

09 ธค. 2565 0 745

คู่มือการจัดการเว็บไซต์รวมสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม ลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

รวมสื่อ/นวัตกรรมฯ จากทุกหมวดหมู่

การประยุกต์ใช้ SECI Model ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเ

12 เมย. 2565 0 408

การประยุกต์ใช้ SECI Model ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนอย่างมีอิสระ ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 ปี การศึกษา 2564

QR Wordwall

24 กค. 2565 0 332

New Year Celebration

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

31 สค. 2565 0 286

การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย ครูรัตนา มั่นคง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกรด-เบสโดยเกมบิงโก

31 สค. 2565 0 258

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกรด เบสโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด...

บุคลากร/เขตพื้นที่

PCSI Model

21 กค. 2566 0 536

การบริหารจัดการการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ด้ว

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR

21 กค. 2566 0 418

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม ลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

โรงเรียน

รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

12 กย. 2565 0 337

การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

ผู้บริหารโรงเรียน

นวัตกรรม ใบงานสานต่อชิ้นงาน

11 กย. 2565 0 395

วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อความใส่ใจในบทเรียนและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ๒ นักเรียนมีชิ้นงานเป็นของตนเอง

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรม

05 ตค. 2565 0 278

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยนางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร

การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

16 สค. 2565 0 377

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Professional Learning Community โรงเรียนเถินวิทยา โดยใช้รูปแบบ CIPP ..

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

อ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว

23 กค. 2565 0 378

ชื่อผลงาน Sweet Orange Candy Som Kliang Candy โดย นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่..

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

สื่อนวัตกรรม - แผ่นป้ายคำศัพท์สำหรับยก

30 สค. 2565 0 265

แผ่นป้ายค าศัพท์ขนาดเล็ก ท าจากกระดาษแข็งสีที่ตัดเป็นขนาด ¼ ของกระดาษ A4 ติดกับไม้ ไอศกรีมหลากหลายสี และเขียนค ากริยา Verb to be is am are ลงบนแผ่น

ดูทั้งหมด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม

16 สค. 2565 0 303

ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ผ่านสื่อการสอน PowerPoint ร่วมกับ Jamboard โดย นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา ก..

switch_int

31 สค. 2565 0 271

คำสั่งเงื่อนไข switch case กับตัวแปรจำนวนเต็ม เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

ชื่อผลงาน ลูกเต๋าวันสําคัญทางศาสนา นางสาวนิภาพ วงศ์วิวัฒน์

11 กย. 2565 0 283

๒ วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดและร่วมมือกันจัดทําผลงานในกลุ่มของตนเอง

รายงานนวัตกรรมด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

10 สค. 2565 0 320

รายงานนวัตกรรมด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นางกฤติกา สืบสุติน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์

29 สค. 2565 0 360

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาศึกษาปี ที่3โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค

สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ(AR)

31 สค. 2565 0 259

นายเกรียงไกร หลวงเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ AR

กฎหมายในการดำเนินชีวิตประจำวัน

14 มิย. 2565 0 355

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว เช่น กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวเช่น การหมั้น

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ"

15 สค. 2565 0 348

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียน “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ” เรื่องยาหม่องสมุนไพร” วิชาโครงงานอาชีพ1 ง 31213ของนางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

ชุดกิจกรรมที่ 1 บัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพฯ

25 กค. 2565 0 340

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ Cardiopulmonary resuscitation : CPR หมายถึงการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืน

วันรุ่นวัยวุ่น

18 กย. 2565 0 347

สื่อการสอนเรื่องวัยรุ่นวัยวุ่น วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

การใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาที่1

31 สค. 2565 0 343

พัฒนาชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึก

ดูทั้งหมด...

อื่น ๆ

Ep. 4 อาชีพช่างถักสายดาบ

11 มค. 2566 0 409

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.3 อาชีพช่างถักหวาย

11 มค. 2566 0 334

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.2 อาชีพช่างเหลาฝักดาบ

11 มค. 2566 0 334

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

EP.1 อาชีพช่างตีดาบ

11 มค. 2566 0 333

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

ดูทั้งหมด...

^