ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการเว็บไซต์

09 ธค. 2565 0 824

คู่มือการจัดการเว็บไซต์รวมสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม ลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

รวมสื่อ/นวัตกรรมฯ จากทุกหมวดหมู่

การใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

31 สค. 2565 0 521

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โดย นายฐิติ นครสุวรรณ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดูทั้งหมด...

บุคลากร/เขตพื้นที่

ดูทั้งหมด...

โรงเรียน

ดูทั้งหมด...

ผู้บริหารโรงเรียน

นวัตกรรม ใบงานสานต่อชิ้นงาน

11 กย. 2565 0 513

วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อความใส่ใจในบทเรียนและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ๒ นักเรียนมีชิ้นงานเป็นของตนเอง

นวัตกรรมระบบการเบี่ยมบ้านออนไลน์โดยนางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์

15 สค. 2565 0 466

นวัตกรรมระบบการเยี่ยมบ้านออนไลน์ โดยนางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

การสร้างและพัฒนารูปการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL ในการกับกับติดตาม

01 กย. 2565 0 407

การบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL ประกอบด้วย A:Analyzyse=วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของโรงเรียนและชุมชน D : Develop=สร้างการพัฒนาตามเป้าหมายเชิงปริมาณ

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

หลักการอ่านตัวเลข

05 สค. 2565 0 372

หลักการอ่านตัวเลขและครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ เพื่อการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง โดย สุพรรณษา ชะเวียตะคุ

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

เกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

01 กย. 2565 0 363

วิจัย เรื่อง ผลการใช้เกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Crossword จีนหรรษา

16 สค. 2565 0 428

ชื่อผลงาน Crossword จีนหรรษา โดย นางสุดา แอ้มอุตม์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ดูทั้งหมด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เส้นแรงแม่เหล็ก

31 สค. 2565 0 342

เส้นแรงแม่เหล็ก โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูเมตตา ดวงสนม

การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

22 ธค. 2565 0 402

การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์4 รหัสวิชา ว22102 เรื่อง ทรัพยากรธรณี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำสั่งทำซ้ำ for และ while

31 สค. 2565 0 310

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

Game Based Game Borad KOKHA Land

31 สค. 2565 0 349

สื่อ Board Game ที่ให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ตั้งสถานการณ์ปัญหาร่วมกัน และนักเรียนสามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองตามภารกิจที่ได้รับ ฝึกการแก้ปัญหา

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ

10 สค. 2565 0 300

ชื่อผลงาน สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ โดย นางสาวพิมพ์มาดา ภูธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนอ..

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

25 สค. 2565 0 351

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนป่าซาง อ ป่าซาง จ ลําพูน เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

กฏหมาย (RAW)

11 สค. 2565 0 414

กฏหมาย RAW โดย ครูชนัตชญานันทน์ ใจมามูล

Power Point เรื่อง อายรธรรมเมโสโปเตเมีย

15 สค. 2565 0 313

ชื่อผลงาน Power Point เรื่อง อายรธรรมเมโสโปเตเมีย โดย นางสาวเกษสุดา วังวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดกา..

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max

22 มิย. 2565 0 469

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง30221 โปรแกรมประยุกต์

สื่่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน

16 สค. 2565 0 439

ชื่อผลงาน สื่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน โดย นางศิริกุล คำพิมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน powerpoint และสื่อใบงา

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

วันรุ่นวัยวุ่น

18 กย. 2565 0 404

สื่อการสอนเรื่องวัยรุ่นวัยวุ่น วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

แบบฝึกทักษะโน้ตเคลื่อนไหวจากสื่อมัลติมีเดีย

01 กย. 2565 0 444

วิจัยการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยใช้แบบฝึกทักษะโน้ตเคลื่อนไหวจากสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกาะคาวิท

การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ

16 กย. 2565 0 446

นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นวัตกรรม การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟพีวีซี

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากล

31 สค. 2565 0 391

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทํา ActiveLearning โดยใช้แบบฝึกหัด EASY STEPS TO

การผลิตขลุ่ยไทย

31 สค. 2565 0 434

การผลิตขลุ่ยไทย นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

ดูทั้งหมด...

อื่น ๆ

Ep. 4 อาชีพช่างถักสายดาบ

11 มค. 2566 0 567

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.3 อาชีพช่างถักหวาย

11 มค. 2566 0 485

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.2 อาชีพช่างเหลาฝักดาบ

11 มค. 2566 0 484

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

EP.1 อาชีพช่างตีดาบ

11 มค. 2566 0 478

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

ดูทั้งหมด...

^