ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการเว็บไซต์

09 ธค. 2565 0 635

คู่มือการจัดการเว็บไซต์รวมสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม ลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

รวมสื่อ/นวัตกรรมฯ จากทุกหมวดหมู่

อ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว

23 กค. 2565 0 306

ชื่อผลงาน Sweet Orange Candy Som Kliang Candy โดย นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่..

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

08 ธค. 2565 0 249

แหล่งเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทวังตวง สืบสานประเพณีฯ

Crossword จีนหรรษา

16 สค. 2565 0 233

ชื่อผลงาน Crossword จีนหรรษา โดย นางสุดา แอ้มอุตม์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ดูทั้งหมด...

บุคลากร/เขตพื้นที่

PCSI Model

21 กค. 2566 0 459

การบริหารจัดการการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ด้ว

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR

21 กค. 2566 0 337

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม ลำปาง ลำพูน

การขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.๑๐

03 สค. 2566 0 72

สพม ลำปาง ลำพูน ได้ขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง ร ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ดูทั้งหมด...

โรงเรียน

SADET SUBPAROD MODEL รูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร

30 สค. 2565 0 207

นวัตกรรม SADET SUBPAROD MODEL “ภาคีเครือข่ายเป็นหนี่งเดียว” มีนิยามความหมายตาม หลักการ ดังนี้ S = System คือ ระบบที่เน้นกระบวนการและวิธีการด าเนินงา

นวัตกรรม 3x2ช Model

31 สค. 2565 0 293

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วย3x2ช Model ดูเพิ่มเติมได้ที่ https: youtu be iiJ4NtXqq98

ดูทั้งหมด...

ผู้บริหารโรงเรียน

การใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

31 สค. 2565 0 306

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โดย นายฐิติ นครสุวรรณ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การบริหารงานแบบ PDCACS

19 มิย. 2565 0 367

PDCACS คือวงจรบริหาร 6 ขั้นตอนที่ประกอบไปด้วย Plan การวางแผน Do ปฏิบัติ Check ตรวจสอบ Action การดำเนินการ Coaching การฝึก Share การแบ่งปัน

การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model

15 มิย. 2565 0 326

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการกระจายอำนาจทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับ สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นเค

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ ฯ

26 มิย. 2565 0 287

การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สื่อเพื่อสอนการเขียนความเรียงและการสร้างกิจกรรมการเขียน ความเรียงและการสร้างกิจกรรมการเขียน ฯ

ดูทั้งหมด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนการสอน ONLINE โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

15 สค. 2565 0 207

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยการจัดการเรียนการสอน ONLINE โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน

คำสั่งทำซ้ำ for แบบย้อนกลับ

31 สค. 2565 0 220

คำสั่งทำซ้ำ for แบบย้อนกลับ เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

22 ธค. 2565 0 231

การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์4 รหัสวิชา ว22102 เรื่อง ทรัพยากรธรณี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม

16 สค. 2565 0 239

ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ผ่านสื่อการสอน PowerPoint ร่วมกับ Jamboard โดย นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา ก..

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา

06 สค. 2565 0 192

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E โดย ครูกฤษณภรณ์ อิ่นแก้วดวงดี

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิก

18 เมย. 2565 0 267

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เอกสารประกอบการสอนเรื่องระเบียบแถวลูกเสือโดยนายพีรศักดิ์ พรหมนิล

14 สค. 2565 0 211

เอกสารประกอบการสอนเรื่องระเบียบแถวลูกเสือโดยนายพีรศักดิ์ พรหมนิล เล่มที่ 1 การฝึกเป็นบุคคลท่ามือเปล่า

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

25 สค. 2565 0 332

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ของนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแม่สันวิทยา

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรเรื่องววีปอเมริกาเหนือ

15 สค. 2565 0 257

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

14 กค. 2565 0 250

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บัตรภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์

26 กค. 2565 0 258

การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผลจะ ทำให้เหตุการณ์นั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max

22 มิย. 2565 0 288

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง30221 โปรแกรมประยุกต์

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

วันรุ่นวัยวุ่น

18 กย. 2565 0 271

สื่อการสอนเรื่องวัยรุ่นวัยวุ่น วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

31 สค. 2565 0 245

ครูศรีนวย สำอางศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

อื่น ๆ

Ep. 4 อาชีพช่างถักสายดาบ

11 มค. 2566 0 311

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.3 อาชีพช่างถักหวาย

11 มค. 2566 0 241

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.2 อาชีพช่างเหลาฝักดาบ

11 มค. 2566 0 241

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

EP.1 อาชีพช่างตีดาบ

11 มค. 2566 0 240

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

ดูทั้งหมด...

^