รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของโรงเรียน

รวมสื่อ/นวัตกรรมของโรงเรียน

รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

10 กย. 2565 0 51

รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียน ทุ่งอุดมวิทยา ที่ได้ดำเนินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการสร้างรูปแบบและกระบวนการนิเทศ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)

15 สค. 2565 0 96

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานเป็นทีม ผ่านกระบวนการ “WPS 6S PLC Model”

Laihin Plus Model
Laihin Plus Model

01 กย. 2565 0 96

Laihin Plus Model รูปแบบการบริหารโรงเรียนไหล่หินวิทยา

SADET SUBPAROD MODEL รูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร
SADET SUBPAROD MODEL รูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร

30 สค. 2565 0 46

นวัตกรรม SADET SUBPAROD MODEL “ภาคีเครือข่ายเป็นหนี่งเดียว” มีนิยามความหมายตาม หลักการ ดังนี้ S = System คือ ระบบที่เน้นกระบวนการและวิธีการด าเนินงา

SWT-II Model
SWT-II Model

27 สค. 2565 0 155

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี สพฐ นายวิชิต อินนันไชย

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

08 ธค. 2565 0 22

แหล่งเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทวังตวง สืบสานประเพณีฯ

รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

12 กย. 2565 0 70

การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

นวัตกรรม 3x2ช Model
นวัตกรรม 3x2ช Model

31 สค. 2565 0 69

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วย3x2ช Model ดูเพิ่มเติมได้ที่ https: youtu be iiJ4NtXqq98

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้เร
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้เร

13 มิย. 2565 0 150

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้เรียนโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

16 กย. 2565 เวลา 17:04 น. 0 302
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^