รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียน

รวมสื่อ/นวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียน

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรม
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรม

05 ตค. 2565 0 38

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยนางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร

การสร้างและพัฒนารูปการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL ในการกับกับติดตาม
การสร้างและพัฒนารูปการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL ในการกับกับติดตาม

01 กย. 2565 0 54

การบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL ประกอบด้วย A:Analyzyse=วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของโรงเรียนและชุมชน D : Develop=สร้างการพัฒนาตามเป้าหมายเชิงปริมาณ

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน

09 ธค. 2565 0 14

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน โดย นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฯ

31 สค. 2565 0 119

ชื่อผลงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564 โดย นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการ

SOBJANG MODEL
SOBJANG MODEL

31 สค. 2565 0 44

การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ SOBJANG MODEL ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA

MMWS-EDU Model
MMWS-EDU Model

29 สค. 2565 0 103

นโยบายการบริการและจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบชื่อ MMWS EDU Model ของโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล ด้วย Web Application โดยนายราชัน คำบุญ
นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล ด้วย Web Application โดยนายราชัน คำบุญ

15 สค. 2565 0 81

นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล ด้วย Web Application ข้อมูลบุคลากรออนไลน์ การลงเวลาออนไลน์ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติในกลุ่มไลน์โรงเรียน

การส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

03 สค. 2565 0 96

การส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
การใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

31 สค. 2565 0 60

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โดย นายฐิติ นครสุวรรณ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

4M4E MODEL
4M4E MODEL

01 กย. 2565 0 93

4M4E MODEL รูปแบบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนไหล่หินวิทยา

การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

16 สค. 2565 0 92

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Professional Learning Community โรงเรียนเถินวิทยา โดยใช้รูปแบบ CIPP ..

การบริหารงานแบบ PDCACS
การบริหารงานแบบ PDCACS

19 มิย. 2565 0 143

PDCACS คือวงจรบริหาร 6 ขั้นตอนที่ประกอบไปด้วย Plan การวางแผน Do ปฏิบัติ Check ตรวจสอบ Action การดำเนินการ Coaching การฝึก Share การแบ่งปัน

การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model
การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model

15 มิย. 2565 0 115

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการกระจายอำนาจทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับ สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นเค

นวัตกรรมระบบการเบี่ยมบ้านออนไลน์โดยนางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์
นวัตกรรมระบบการเบี่ยมบ้านออนไลน์โดยนางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์

15 สค. 2565 0 84

นวัตกรรมระบบการเยี่ยมบ้านออนไลน์ โดยนางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

นวัตกรรมสถานศึกษา 3C4A MODEL
นวัตกรรมสถานศึกษา 3C4A MODEL

01 กย. 2565 0 58

นวัตกรรมสถานศึกษาการพัฒนาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพด้วยกระบวนการ 3C4A MODEL

การนิเทศยุคใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การนิเทศยุคใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

06 กย. 2565 0 47

พัฒนารูปแบบการนิเทศ โดย ใช้เป็นแนวทางในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทั้งในที่จัดการเรียนการสอนแบบOn site และการ เรียนการสอน On line

นวัตกรรม ใบงานสานต่อชิ้นงาน
นวัตกรรม ใบงานสานต่อชิ้นงาน

11 กย. 2565 0 69

วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อความใส่ใจในบทเรียนและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ๒ นักเรียนมีชิ้นงานเป็นของตนเอง

16 กย. 2565 เวลา 17:07 น. 0 343
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^