รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Magic Box เรื่อง คลื่น
Magic Box เรื่อง คลื่น

16 สค. 2565 0 54

ชื่อผลงาน Magic Box เรื่อง คลื่น โดย นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดั..

การพัฒนานวัตกรทางด้านดาราศาสตร์
การพัฒนานวัตกรทางด้านดาราศาสตร์

22 กค. 2565 0 96

ชื่อผลงาน การพัฒนานวัตกรทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อพัฒนาและต่อยอดการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นความส

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) และประยุกต์ใ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) และประยุกต์ใ

16 สค. 2565 0 60

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 5E และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ

สื่อเกมส์โปรแกรมเมอร์น้อย ม.1 ครูอังคณา หิมพลอย
สื่อเกมส์โปรแกรมเมอร์น้อย ม.1 ครูอังคณา หิมพลอย

02 กย. 2565 0 34

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม โดยการนำบล๊อกโปรแกรม ฺBlock มาต่อกันเพื่อสร้างรหัสคำสั่ง Code ทไให้โปรแกรมทำงานตามที่ได้เขียนได้

การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโน
การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโน

16 สค. 2565 0 51

การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นม 5 นางสาวปทุมพร สาบาน

คำสั่งทำซ้ำ do-while
คำสั่งทำซ้ำ do-while

31 สค. 2565 0 29

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ

31 สค. 2565 0 35

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำทิพย์ เรือนจักเครือ

คำสั่งทำซ้ำ for
คำสั่งทำซ้ำ for

31 สค. 2565 0 37

นื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

การจัดการเรียนการสอนโดยการลงมือปฎิบัติจริงควบคู่การทดลองฯ
การจัดการเรียนการสอนโดยการลงมือปฎิบัติจริงควบคู่การทดลองฯ

23 กค. 2565 0 83

ชื่อผลงาน การจัดการเรียนการสอนโดยการลงมือปฎิบัติจริง ควบคู่การทดลองเสมือนจริงผ่านเว็บไซต์ PHET โดย นางสาวพัชร์ธีรัตน์ กันธิวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู..

การจัดการเรียนการสอน ONLINE โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
การจัดการเรียนการสอน ONLINE โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

15 สค. 2565 0 55

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยการจัดการเรียนการสอน ONLINE โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

31 สค. 2565 0 44

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยากรคำนวณ 6 เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดย นางนุชรินทร์ พรมรักษา รร ป่าซาง

Best Practice-OBECcontentCenter
Best Practice-OBECcontentCenter

27 สค. 2565 0 123

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับเทคโนโลยีระบบ OBEC Content

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Vidinoti
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Vidinoti

01 กย. 2565 0 39

การจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ในรายวิชาชีววิทยา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Vidinoti โดยครูสาวธนัชพร พาสุริยันต์

แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยา นางรุจิรา  ชัยวัง
แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยา นางรุจิรา ชัยวัง

03 สค. 2565 0 64

แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยาใช้เวลาในการจัดการเรียนรวม 21 คาบ ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 มวลอะตอม ชุดที่ 2 มวลโมเล

แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาสําหรับโจทย์คํานวณตามแนวคิด ของโพลยา
แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาสําหรับโจทย์คํานวณตามแนวคิด ของโพลยา

27 สค. 2565 0 49

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง กรด เบส ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาสําหรับโจทย์คํานวณฯ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 สค. 2565 0 128

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก ที่บูรณาการกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ รายละเอียดเพิ่มเติม https: drive google com file d 10iUKRIM4VNCPJV my5XSmWt8UWN7DEW

การใช้แบบจำลองเป็นฐาน (Model–Based Learning)
การใช้แบบจำลองเป็นฐาน (Model–Based Learning)

16 สค. 2565 0 54

ชื่อผลงาน การใช้แบบจำลองเป็นฐาน Model ndash;Based Learning โดย นางสาวอัจฉรา ใจนันตา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบจำลองช่วยให้ผู้เ..

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์ เรื่อง กฎของโอห์มฯ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์ เรื่อง กฎของโอห์มฯ

14 สค. 2565 0 45

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์ เรื่อง กฎของโอห์มและการต่อตัวต้านทาน นายอาทิตย์ หมื่นคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสั่งทำซ้ำ for แบบย้อนกลับ
คำสั่งทำซ้ำ for แบบย้อนกลับ

31 สค. 2565 0 42

คำสั่งทำซ้ำ for แบบย้อนกลับ เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม

16 สค. 2565 0 57

ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ผ่านสื่อการสอน PowerPoint ร่วมกับ Jamboard โดย นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา ก..

ชื่อผลงาน การแก้ปัญหาการคิดคณิตศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ 1
ชื่อผลงาน การแก้ปัญหาการคิดคณิตศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ 1

11 กย. 2565 0 48

๒ วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถหาคำตอบของแบบฝึกคณิตศาสตร์หรับฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สูตรเคมีและชื่อข
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สูตรเคมีและชื่อข

31 สค. 2565 0 30

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สูตรเคมีและชื่อของสารประกอบ ไอออนิก โดย นางลดาวัลย์ คำวินิจ

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ

10 สค. 2565 0 42

ชื่อผลงาน สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ โดย นางสาวพิมพ์มาดา ภูธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนอ..

เรียนวิทย์แบบ 6E เน้นนักเรียนมีสมรรถนะ(การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและ
เรียนวิทย์แบบ 6E เน้นนักเรียนมีสมรรถนะ(การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและ

19 เมย. 2565 0 130

เรียนวิทย์แบบ 6E เน้นนักเรียนมีสมรรถนะ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน การพัฒนาสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนขอ

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

29 สค. 2565 0 42

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดย นางสาวอรทัย สมจันทรต์า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ตำแหน่ง ครู

โครงสร้างของโลก
โครงสร้างของโลก

09 สค. 2565 0 26

โครงสร้างโลกได้ 2 แบบ คือ โครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมี จะแบ่งได้เป็น 3 ชั้น ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก และโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกล

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม

15 สค. 2565 0 55

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนานวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (E-Book) เรื่อง แบบจำลองอ
การพัฒนานวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง แบบจำลองอ

11 กย. 2565 0 39

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E Book เรื่อง แบบจำลองอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

การพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์
การพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์

03 สค. 2565 0 63

การพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 แผนการเรียนวิทย์ คณิต โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง

โครงสร้างแบบทางเลือก switch
โครงสร้างแบบทางเลือก switch

31 สค. 2565 0 34

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

เส้นแรงแม่เหล็ก
เส้นแรงแม่เหล็ก

31 สค. 2565 0 28

เส้นแรงแม่เหล็ก โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูเมตตา ดวงสนม

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรฺ เรื่อง การจำแนกสารรอบตัว
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรฺ เรื่อง การจำแนกสารรอบตัว

21 มิย. 2565 0 100

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกสารรอบตัว รายวิชา วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร

การบูรณาการเทคโนโลยีเสริมสภาพจริง AR ในการสอนวิชาเคมี
การบูรณาการเทคโนโลยีเสริมสภาพจริง AR ในการสอนวิชาเคมี

15 สค. 2565 0 32

ชื่อผลงาน การบูรณาการเทคโนโลยีเสริมสภาพจริง AR ในการสอนวิชาเคมี โดย นางพรรณิภา ฉันทะวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบูรณาการเทค..

คำสั่งทำซ้ำ for และ while
คำสั่งทำซ้ำ for และ while

31 สค. 2565 0 29

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกรด-เบสโดยเกมบิงโก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกรด-เบสโดยเกมบิงโก

31 สค. 2565 0 45

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกรด เบสโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

การสืบพันธุ์ของพืชดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอก

31 สค. 2565 0 37

การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย ครูรัตนา มั่นคง

เกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ
เกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ

15 สค. 2565 0 39

ชื่อผลงาน เกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ โดย นางสาวศิรินพร ด้วงเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนา เพื่..

การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เพิ่มเติมแบบศูนย์การเรียน
การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เพิ่มเติมแบบศูนย์การเรียน

31 สค. 2565 0 50

ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1 แบบศูนย์การเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้น ม 4 1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

switch
switch

31 สค. 2565 0 27

โครงสร้างแบบทางเลือก switch เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

บทเรียนออนไลน์ by ครูอัญญ์ชลีย์ สิทธิ
บทเรียนออนไลน์ by ครูอัญญ์ชลีย์ สิทธิ

14 มิย. 2565 0 62

บทเรียนออนไลน์ by ครูอัญญ์ชลีย์ สิทธิ ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชาเรียน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom แผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้างานวิจัย ผลงาน

บทเรียน E-learning การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5
บทเรียน E-learning การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5

19 สค. 2565 0 66

บทเรียน E learning การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่สันวิทยา ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน โดยนางยาใจ ทาแป้น
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน โดยนางยาใจ ทาแป้น

13 สค. 2565 0 54

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 โดยใช้สื่อจากเว็บไซต์ www code org

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

25 กย. 2565 0 51

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาเรื่อง การประมวลผลข้อมูล ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับบทเรียนผ่านเครือข่ายอ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับบทเรียนผ่านเครือข่ายอ

10 สค. 2565 0 43

ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย..

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม KidBright
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม KidBright

23 กค. 2565 0 132

ชื่อผลงาน การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม KidBright โดย นายธนากร แก้วบุญเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัด

CODING X Metaverse(ChangThai)
CODING X Metaverse(ChangThai)

24 กค. 2565 0 67

เรียนรู้โด้ดดิ้ง ผ่านการสร้างจักรวาลนฤมิตรศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

31 สค. 2565 0 47

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอนมาใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้บทเรียนคอ

switch_int
switch_int

31 สค. 2565 0 32

คำสั่งเงื่อนไข switch case กับตัวแปรจำนวนเต็ม เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning

switchB
switchB

31 สค. 2565 0 22

คำสั่งเงื่อนไข switch case มี break และไม่มี break ต่อท้าย เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

31 สค. 2565 0 47

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับเลือกชุมนุมขึ้นเพื่อให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วในการตัดสินใจเลือกชุมนุมให้ตรงกับเงื่อนไขของชุมนุมและความสนใจหรื

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา

06 สค. 2565 0 37

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E โดย ครูกฤษณภรณ์ อิ่นแก้วดวงดี

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องระบบร่างกาย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องระบบร่างกาย

16 สค. 2565 0 40

อผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องระบบร่างกาย โดยใช้สื่อ PowerPoint โดย นางปาริชาติ ดวงดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโล..

การพัฒนาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
การพัฒนาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

12 เมย. 2565 0 117

การพัฒนาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดย การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการใช้โปรแกรม Kahoot เรื่อง ระบบ

เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

16 สค. 2565 0 49

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 โดยนายสุทน คุ้มเสม กลุ

ใบงานมีชีวิต Live WorkSheets
ใบงานมีชีวิต Live WorkSheets

23 กค. 2565 0 138

ชื่อผลงาน ใบงานมีชีวิต Live WorkSheets โดย นางคชาภรณ์ แสนบุตรรภัษกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาชีววิทยา เป็นวิชาที่เนื้อหาค่อ

การสร้างโมดุลของธาตุ
การสร้างโมดุลของธาตุ

09 สค. 2565 0 30

ตารางธาตุ หมู่ IA แถวซ้ายสุด เรียกว่า โลหะอัลคาไล หมู่ IIA แถวถัดมา เรียกว่า โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ หมู่ VIA ตั้งแต่ O ถึง Po เรียกว่า คาลโคเจน หมู่ V..

คำสั่งทำซ้ำ while
คำสั่งทำซ้ำ while

31 สค. 2565 0 33

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

15 สค. 2565 0 51

การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์4 รหัสวิชา ว22102 เรื่อง ทรัพยากรธรณี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning :PB)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning :PB)

19 สค. 2565 0 58

ผู้สอนได้แนวคิดการสร้างนวัตกรรมมากจาก กิจกรรมสร้างทางรถไฟเหาะ บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการ

การพัฒนาการคิดขั้นสูงด้วยกิจกรรมการสอนแบบBBL
การพัฒนาการคิดขั้นสูงด้วยกิจกรรมการสอนแบบBBL

09 สค. 2565 0 30

BBL Brain Based Learning หมายถึง การเรียนรู้ ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยไม่สกัดกั้นการทำงานของสมอง แต่เป็นการ

คำสั่งทำซ้ำ for แบบย้อนกลับ
คำสั่งทำซ้ำ for แบบย้อนกลับ

31 สค. 2565 0 26

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

GPAS 5 Steps : Respiratory System Model
GPAS 5 Steps : Respiratory System Model

13 สค. 2565 0 59

GPAS 5 Steps : Respiratory System Model นางสาวชนากานต์ ก้อนแหวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
การจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

31 สค. 2565 0 37

เรื่อง การสร้างนวัตกรรมโดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ นางสาวมณีรัฒนพรณ์ วงศ์ศรี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ครูพรรษา
เว็บไซต์ครูพรรษา

16 มิย. 2565 0 70

เว็บไซต์ครูพรรษา นางสาวพรรษา ชายน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำหรับนักเรียนระดับชัน ม 3 และ ม 4 เว็บไซต์สำหรับเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

23 กค. 2565 0 124

ชื่อผลงาน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดย นางสาวชนากานต์ กุลาวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโ..

ชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรม

31 สค. 2565 0 43

ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 7E อะตอม โดย ครูปิยะกาล พงษ์สุวรรณ ร ร ป่าซาง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

24 สค. 2565 0 170

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 2 รหัส ว31242 ชั้นมัธยมศึกษาปี 4

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

16 สค. 2565 0 52

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางอรพิน สมเสียง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Game Based Game Borad KOKHA Land
Game Based Game Borad KOKHA Land

31 สค. 2565 0 43

สื่อ Board Game ที่ให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ตั้งสถานการณ์ปัญหาร่วมกัน และนักเรียนสามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองตามภารกิจที่ได้รับ ฝึกการแก้ปัญหา

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิก
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิก

18 เมย. 2565 0 111

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหา
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหา

29 สค. 2565 0 52

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหาวิชา ฟิสิกส์ 2 โดย นายจานุวัฒน์ สุภาษี ตำแหน่ง ครู

แบบฝึกเสริมทักษะหน่วยการเรียนรู้ เคมีไฟฟ้า
แบบฝึกเสริมทักษะหน่วยการเรียนรู้ เคมีไฟฟ้า

14 สค. 2565 0 52

แบบฝึกเสริมทักษะ เคมีไฟฟ้า เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์ นางสาวรัชนี กามาด กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของห้องเรียนกลับด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของห้องเรียนกลับด้าน

27 สค. 2565 0 63

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของห้องเรียนกลับด้าน ด้วยกระบวนการ PEDIPTเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนรายวิชาฟิกส์

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) ร่ว
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) ร่ว

12 เมย. 2565 0 104

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน problem based learning ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชั่น Stop motion เพื่อส่งเสริมแรงจุงใจในการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องpHของสารละลายกรด–เบส
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องpHของสารละลายกรด–เบส

01 กย. 2565 0 55

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง pH ของสารละลายกรด – เบส โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

เอกสารประกอบการสอนเรื่องระเบียบแถวลูกเสือโดยนายพีรศักดิ์ พรหมนิล
เอกสารประกอบการสอนเรื่องระเบียบแถวลูกเสือโดยนายพีรศักดิ์ พรหมนิล

14 สค. 2565 0 50

เอกสารประกอบการสอนเรื่องระเบียบแถวลูกเสือโดยนายพีรศักดิ์ พรหมนิล เล่มที่ 1 การฝึกเป็นบุคคลท่ามือเปล่า

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access 2007
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access 2007

13 สค. 2565 0 31

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access 2007 นายสงัด ปลุกเศก กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 กย. 2565 เวลา 17:10 น. 0 503
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^