รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กราฟของความสัมพันธ์และกราฟของฟังก์ชัน
กราฟของความสัมพันธ์และกราฟของฟังก์ชัน

07 สค. 2565 0 70

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กราฟของความสัมพันธ์และกราฟของฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูณิชพน สนิทา

สื่อการสอนคณิตศาสตร์
สื่อการสอนคณิตศาสตร์

16 สค. 2565 0 60

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานการวิจัย โดยนางปรีญาแสงศรึจันทร์
รายงานการวิจัย โดยนางปรีญาแสงศรึจันทร์

17 สค. 2565 0 61

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

รายงานการวิจัย โดยนายศมพล ปราบสมรชัย
รายงานการวิจัย โดยนายศมพล ปราบสมรชัย

15 สค. 2565 0 65

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องรูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน ที่ได้รับการจัดการเรีย

ชุดสื่อการสอน เรื่องร้อยละ
ชุดสื่อการสอน เรื่องร้อยละ

11 กย. 2565 0 41

๒ วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

25 สค. 2565 0 81

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ของนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแม่สันวิทยา

หลักการนับเบื้องต้น ม.4 โดยใช้โปรแกรม Quizizz
หลักการนับเบื้องต้น ม.4 โดยใช้โปรแกรม Quizizz

11 กย. 2565 0 43

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ม 4 โดยใช้โปรแกรม Quizizz จัดทำโดยครูศิริพร สลีอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

25 สค. 2565 0 71

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนป่าซาง อ ป่าซาง จ ลําพูน เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

สไลด์ประกอบการสอน
สไลด์ประกอบการสอน

31 สค. 2565 0 46

สื่อประกอบการสอน เรื่อง การคูณเศษส่วน โดย นายจักรพงค์ คำปัด รร ป่าซาง

การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ห้องเรียนกลับด้าน)
การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ห้องเรียนกลับด้าน)

17 มิย. 2565 0 86

การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนเต็ม โดยวิธีการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านระบบออนไลน์

นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้พหุนามโดยใช้สี
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้พหุนามโดยใช้สี

11 กย. 2565 0 38

วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถแยกเอกนามที่คล้ายกันได้ นักเรียนสามารถบวก ลบเอกนามและพหุนามได้ นักเรียนสามารถคูณ หารเอกนามและพหุนามได้

ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ
ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ

19 มิย. 2565 0 101

ชุดฝึกเสริททักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยนางวิภาพร สิทธิกัน โรงเรียนแม่พริกวิทยา รายวิชาคณิตศาตาร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนเชิงซ้อน
จำนวนเชิงซ้อน

08 สค. 2565 0 54

เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน โดยนางสาวลัดดาวัลย์ เตชะนา

แบบฝึกทักษะ การบวก ลบ คูณ และหาร จำนวนเต็ม
แบบฝึกทักษะ การบวก ลบ คูณ และหาร จำนวนเต็ม

15 สค. 2565 0 35

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะ การบวก ลบ คูณ และหาร จำนวนเต็ม โดย นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม เอกสารประกอบการสอน

การเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ
การเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ

01 กย. 2565 0 57

วิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

30 สค. 2565 0 73

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องเซต โรงเรียนป่าซาง อ ป่าซาง จ ลําพูน

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นม
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นม

11 กย. 2565 0 44

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย เอมพิกา จันต๊ะเวียง

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์

07 กย. 2565 0 68

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต Growth Mindset เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

TIC TAC TOE สุดหรรษา กับสมบัติเลขยกกำลัง
TIC TAC TOE สุดหรรษา กับสมบัติเลขยกกำลัง

15 สค. 2565 0 81

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด โดย นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ TIC TAC TOE สุดหรรษา กับสมบัติเลขยกกำลัง เป็น

เรขาคณิตสามมิติหรรษา
เรขาคณิตสามมิติหรรษา

15 สค. 2565 0 39

ชื่อผลงาน เรขาคณิตสามมิติหรรษา โดย นางศรัญญา มาละเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรขาคณิตสามมิติหรรษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นรูปธรรมจากการที่ได..

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน

29 สค. 2565 0 54

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนโดยการเขียน สะท้อนคิด โดย นางธนพรรณ แถลงการณ์ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

วงกลมหนึ่งหน่วยของฉัน
วงกลมหนึ่งหน่วยของฉัน

16 สค. 2565 0 53

ชื่อผลงาน เรื่องวงกลมหนึ่งหน่วย โดย นางสาวอำพร ปันฟอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

15 สค. 2565 0 57

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา ค23102 เรื่อง การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเพื่อหาค าตอบของสมการ โดยประยุกต์ใช้โปรแ

16 กย. 2565 เวลา 17:09 น. 0 239
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^