รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เกม (Jeopardy เปิดป้ายทายองค์การสิทธ
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เกม (Jeopardy เปิดป้ายทายองค์การสิทธ

16 สค. 2565 0 66

ชื่อผลงาน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เกม Jeopardy เปิดป้ายทายองค์การสิทธิมนุษยชน โดย นางสาวดลยา มะโนบาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวั..

อารยธรรมอียิปต์
อารยธรรมอียิปต์

18 สค. 2565 0 65

อียิปต์โบราณ หรือ ไอยคุปต์ เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป แอฟริกา มีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงปากแม

การใช้สื่อการสอน VONDER GO
การใช้สื่อการสอน VONDER GO

26 กค. 2565 0 70

การใช้สื่อการสอน VONDER GO เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อริยสัจ 4 รายวิชา ส32103 สังคมศึกษา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนว

ทำนองสรภัญญะตามแนวทาง  Kokha MODEL
ทำนองสรภัญญะตามแนวทาง Kokha MODEL

01 กย. 2565 0 48

การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะตามแนวทาง Kokha MODEL ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

gfgf
gfgf

01 กย. 2565 0 41

fgf

กฎหมายในการดำเนินชีวิตประจำวัน
กฎหมายในการดำเนินชีวิตประจำวัน

14 มิย. 2565 0 86

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว เช่น กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวเช่น การหมั้น

บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ

26 กค. 2565 0 70

บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ คําชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและศึกษาทําความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละกรอบตามลําดับ ห้ามศึกษาข้ามกรอบเป็นอันขาด

นวัตกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GBL (เกมบิงโก)
นวัตกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GBL (เกมบิงโก)

11 กย. 2565 0 37

๒ วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการพัฒนาสื่อนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการ GBL เกมบิงโก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

16 สค. 2565 0 60

ชื่อผลงาน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดย นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส21103 กลุ่มส..

Power Point สังคมมนุษย์
Power Point สังคมมนุษย์

18 สค. 2565 0 69

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิเคราะห์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหาสังคม

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

14 กค. 2565 0 58

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กฏหมาย (RAW)
กฏหมาย (RAW)

11 สค. 2565 0 53

กฏหมาย RAW โดย ครูชนัตชญานันทน์ ใจมามูล

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรเรื่องววีปอเมริกาเหนือ
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรเรื่องววีปอเมริกาเหนือ

15 สค. 2565 0 76

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

บัตรภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์
บัตรภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์

26 กค. 2565 0 60

การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผลจะ ทำให้เหตุการณ์นั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ

นวัตกรรมสวนครัวยุคใหม่  “ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยพึ่งพ
นวัตกรรมสวนครัวยุคใหม่ “ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยพึ่งพ

16 สค. 2565 0 56

ชื่อผลงาน นวัตกรรมสวนครัวยุคใหม่ ldquo;ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยพึ่งพาสิ่งแวดล้อม rdquo; โดย นายอุเทน เครือแปง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ..

สื่อการสอนเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
สื่อการสอนเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

15 สค. 2565 0 40

ชื่อผลงาน สื่อการสอนเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย โดย นางสาวกมลนัยน์ ต้องจิตต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้เรียนใ..

ชื่อผลงาน ลูกเต๋าวันสําคัญทางศาสนา   นางสาวนิภาพ  วงศ์วิวัฒน์
ชื่อผลงาน ลูกเต๋าวันสําคัญทางศาสนา นางสาวนิภาพ วงศ์วิวัฒน์

11 กย. 2565 0 39

๒ วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดและร่วมมือกันจัดทําผลงานในกลุ่มของตนเอง

นวัตกรรมการสอน ครูภูมิพัฒน์
นวัตกรรมการสอน ครูภูมิพัฒน์

31 สค. 2565 0 47

ชุดกิจกรรม เรื่อง พัฒนาการการเรียนรู้และการจัดระดับความคิด ของนักเรียนโดยการใช้นิทานคุณธรรมพัฒนาความคิด

Pocket Money game
Pocket Money game

26 กค. 2565 0 65

แนวทางการใช้ ใชเ้ป็นสื่อการสอนขั้นการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยผูเ้รียนแต่ละ คน หรือแต่ละกลุ่ม จะได้รับ Pocket Money กลุ่มละ 30000

การออมและการลงทุน
การออมและการลงทุน

15 สค. 2565 0 44

ชื่อผลงาน Arduino Uno Coding Laboratory โดย นางรุ้งทอง แสนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Power Point เรื่อง อายรธรรมเมโสโปเตเมีย
Power Point เรื่อง อายรธรรมเมโสโปเตเมีย

15 สค. 2565 0 34

ชื่อผลงาน Power Point เรื่อง อายรธรรมเมโสโปเตเมีย โดย นางสาวเกษสุดา วังวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดกา..

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์

29 สค. 2565 0 59

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาศึกษาปี ที่3โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค

รายงานนวัตกรรมด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รายงานนวัตกรรมด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

10 สค. 2565 0 78

รายงานนวัตกรรมด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นางกฤติกา สืบสุติน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น(แจ้ห่ม)
เอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น(แจ้ห่ม)

13 สค. 2565 0 90

เอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น แจ้ห่ม นายคงเดช เทพคำปิ๋ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม
การเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม

31 สค. 2565 0 49

นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม ของครูเยาวมาลย์ เชี่ยวชาญ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

การเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site  รายวิชาประวัติศาสตร์สากล
การเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site รายวิชาประวัติศาสตร์สากล

01 กย. 2565 0 52

วิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ(AR)
สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ(AR)

31 สค. 2565 0 41

นายเกรียงไกร หลวงเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ AR

วัฒนธรรมท้องถิ่น ส31201 ด้วยโครงงาน ชั้น ม.4
วัฒนธรรมท้องถิ่น ส31201 ด้วยโครงงาน ชั้น ม.4

02 กย. 2565 0 76

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา วัฒนธรรมท้องถิ่น ส31201 ด้วยโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้น ม 4

16 กย. 2565 เวลา 17:11 น. 0 232
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^