รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

11 สค. 2565 0 58

วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนวัตกรรมทางการเรียนการสอน L K S SMART และ งานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิช

การผลิตขลุ่ยไทย
การผลิตขลุ่ยไทย

31 สค. 2565 0 47

การผลิตขลุ่ยไทย นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

แบบฝึกทักษะโน้ตเคลื่อนไหวจากสื่อมัลติมีเดีย
แบบฝึกทักษะโน้ตเคลื่อนไหวจากสื่อมัลติมีเดีย

01 กย. 2565 0 53

วิจัยการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยใช้แบบฝึกทักษะโน้ตเคลื่อนไหวจากสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกาะคาวิท

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากล
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากล

31 สค. 2565 0 51

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทํา ActiveLearning โดยใช้แบบฝึกหัด EASY STEPS TO

นวัตกรรม ฟ้อนเตรียมพัฒน์ปลูกข้าว
นวัตกรรม ฟ้อนเตรียมพัฒน์ปลูกข้าว

31 สค. 2565 0 38

นวัตกรรม ฟ้อนเตรียมพัฒน์ปลูกข้าว ผู้แต่งเนื้อเพลงและประดิษฐ์ท่ารำ นางสุชาวดี ขันโท ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์

สร้างสรรค์ลายประจำยาม
สร้างสรรค์ลายประจำยาม

16 สค. 2565 0 69

ชื่อผลงาน สร้างสรรค์ลายประจำยาม โดย นางสาวอัจฉราพร กันทา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นสื่่อขั้นตอนในการวาดรูปลายประจำยาม ซึ่งเป็นลายไทยที่สำคัญและ..

รายงานเสนอแนวความคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
รายงานเสนอแนวความคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

19 ตค. 2565 0 28

นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสบจางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ
การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ

16 กย. 2565 0 96

นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นวัตกรรม การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟพีวีซี

การใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาที่1
การใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาที่1

31 สค. 2565 0 64

พัฒนาชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึก

รายงานการใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ
รายงานการใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ

16 สค. 2565 0 69

รายงานการใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม 5 ปีการศึกษา 2564

นวัตกรรม สื่อ เทคนิคสีน้ำ ชื่อเจ้าของผลงาน นายสุทธิชัย  แปงคำ
นวัตกรรม สื่อ เทคนิคสีน้ำ ชื่อเจ้าของผลงาน นายสุทธิชัย แปงคำ

11 กย. 2565 0 49

๑ ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้เทคนิคสีน้ำ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนทางด้านความรู้ และด้านทักษะเกี่ยวกับเทคนิคสี

ดนตรีพื้นบ้านล้านนา
ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

31 สค. 2565 0 48

ครูศรีนวย สำอางศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปั
ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปั

16 กย. 2565 0 66

ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นายสรภูมิ เจียงสงวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

16 กย. 2565 เวลา 17:17 น. 0 348
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^