รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล
การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล

22 สค. 2565 0 80

การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึ กทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเล่ย์บอลด้วยมือบน สำหรับนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่3โรงเรียนแม่สันวิทยา

ชุดกิจกรรมที่ 1 บัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพฯ
ชุดกิจกรรมที่ 1 บัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพฯ

25 กค. 2565 0 72

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ Cardiopulmonary resuscitation : CPR หมายถึงการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืน

วิจัยชั้นเรียนเรื่องรายงานผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ด้านความคล่อง
วิจัยชั้นเรียนเรื่องรายงานผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ด้านความคล่อง

05 สค. 2565 0 59

เพื่อพัฒนาทักษะด้านทักษะการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาจังหวัดลำพูน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เทคนิคในการตีลูกเปตอง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เทคนิคในการตีลูกเปตอง

25 กค. 2565 0 67

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชา พ21104 เปตอง 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เทคนิคในการตีลูกเปตอง ตีเจาะ

วันรุ่นวัยวุ่น
วันรุ่นวัยวุ่น

18 กย. 2565 0 41

สื่อการสอนเรื่องวัยรุ่นวัยวุ่น วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืด เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรง
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืด เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรง

14 สค. 2565 0 83

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

SGA Active Learning
SGA Active Learning

01 กย. 2565 0 46

นวัตกรรมที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง

ดูทั้งหมด...

16 กย. 2565 เวลา 17:13 น. 0 182
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^