สื่อ/นวัตกรรม >> สื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

รายงานการวิจัยโดย นายบรรเจิด คุรุกิจ

15 สค. 2565 0 315

“การพัฒนาการอ่านออกเสียงค้าควบกล้า ร,ล,วของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน

การอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล

20 มิย. 2565 0 388

แบบฝึกทักษะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรป่าซาง

สมาส-สนธิ พิชิต

16 สค. 2565 0 386

ชื่อผลงาน สมาส สนธิ พิชิต โดย นางสาวเปรมสินี การินตา แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมาส สนธิ พิชิตคำไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีท..

ชุดการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ

03 สค. 2565 0 410

ชุดการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพเป็นนวัตกรรมที่ครูผู้สอนได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ

อ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว

23 กค. 2565 0 466

ชื่อผลงาน Sweet Orange Candy Som Kliang Candy โดย นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่..

สนุกคิดพิชิตคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

17 สค. 2565 0 473

การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19 โดย นางสาวนฤมล จำอินทร์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชื่อผลงาน สนุกคิดพิชิตคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

สไลด์ประกอบการสอนวิชาภาษาไทย

31 สค. 2565 0 437

สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร โดย น ส นางสาวพรพิมล วงค์ขัติย์ ร ร ป่าซาง

แบบฝึกทักษะเรื่องการเสียง และการสร้างคำในภาษาไทย

31 กค. 2565 0 453

ชื่อผลงาน แบบฝึกเรื่อง ทักษะการเสียงและการสร้างคำในภาษาไทย โดย นางสาววีรวรรณ วุฒิเผ่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ข้อมูลเพิ่มเติม ทักษะการเสียงและก..

คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

16 สค. 2565 0 365

คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Canva กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนางสิริภางค์ ขาวปอน

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ชั้น ม.2

05 สค. 2565 0 364

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โดยนางสาวสุวนันท์ ติใหม่

การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

09 สค. 2565 0 279

การเขียนแนะนำสถานที่ หมายถึง การเขียนบรรยายประเภทหนึ่ง ที่มีการบรรยายถึงลักษณะ รูปทรงสภาพแวดล้อม และรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานที่ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ย

หลักการอ่านตัวเลข

05 สค. 2565 0 341

หลักการอ่านตัวเลขและครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ เพื่อการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง โดย สุพรรณษา ชะเวียตะคุ

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร

16 สค. 2565 0 399

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวชุติกานต์ ทามา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ

11 สค. 2565 0 429

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญด้วยวิธีการอ่านแบบ DR TA โดย นางสาวธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตำแหน่ง พนักงานราชการ

การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี

15 สค. 2565 0 360

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงวิพากษ์ในการเรียน

20 กค. 2566 0 203

การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงวิพากษ์ในการเรียนวรรณคดี ด้วยกลวิธี REAPร่วมกับประเด็นทางสังคม พัฒนาการอ่านผ่านหัวใจชายหนุ่มสำหรับนักเรียน

Good Luck Inspire นิทานบันดาลฝัน

12 สค. 2565 0 331

นิทานสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเป้าหมายชีวิต พิชิตการเรียน โดย ครูกีรติรัชย์ บุญธรรม

แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนความคิด

15 สค. 2565 0 328

ชื่อผลงาน แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนความคิด โดย นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อตรงกับตัวชี้วัดในด้านการอ่านและสามารถนำไปใช้..

การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์

16 สค. 2565 0 408

ชื่อผลงาน การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ โดย นายชัยภูมิ สมกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตปร..

แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด

31 กค. 2565 0 374

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด โดย นางสาวดวงใจ บุญช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอดสำหรับนักเร

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร

16 สค. 2565 0 417

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร ของนักเรียนชั้น ม 6 ว่าที่ ร ต พิษณุ ปิจดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

เซียมซีฝึกอ่าน

14 มิย. 2565 0 417

เป็นแบบฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียน

15 สค. 2565 0 359

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นายวิญญู รุจิระปรีชากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ..

สื่อการสอนวิชาภาษาไทย

16 สค. 2565 0 396

สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของพยางค์และคำ รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์

15 สค. 2565 0 371

ชื่อผลงาน ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดย นางสาวมยุรี เทือกตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ ..

16 กย. 2565 เวลา 17:14 น. 0 912
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam

^