รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> สื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร

16 สค. 2565 0 57

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร ของนักเรียนชั้น ม 6 ว่าที่ ร ต พิษณุ ปิจดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

สนุกคิดพิชิตคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
สนุกคิดพิชิตคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

17 สค. 2565 0 77

การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19 โดย นางสาวนฤมล จำอินทร์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชื่อผลงาน สนุกคิดพิชิตคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ

11 สค. 2565 0 66

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญด้วยวิธีการอ่านแบบ DR TA โดย นางสาวธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตำแหน่ง พนักงานราชการ

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร

16 สค. 2565 0 64

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวชุติกานต์ ทามา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หลักการอ่านตัวเลข
หลักการอ่านตัวเลข

05 สค. 2565 0 46

หลักการอ่านตัวเลขและครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ เพื่อการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง โดย สุพรรณษา ชะเวียตะคุ

การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์
การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์

16 สค. 2565 0 48

ชื่อผลงาน การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ โดย นายชัยภูมิ สมกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตปร..

การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี
การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี

15 สค. 2565 0 63

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA

ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์
ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์

15 สค. 2565 0 38

ชื่อผลงาน ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดย นางสาวมยุรี เทือกตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ ..

การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

09 สค. 2565 0 36

การเขียนแนะนำสถานที่ หมายถึง การเขียนบรรยายประเภทหนึ่ง ที่มีการบรรยายถึงลักษณะ รูปทรงสภาพแวดล้อม และรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานที่ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ย

แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด
แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด

31 กค. 2565 0 75

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด โดย นางสาวดวงใจ บุญช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอดสำหรับนักเร

การอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล
การอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล

20 มิย. 2565 0 85

แบบฝึกทักษะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรป่าซาง

สมาส-สนธิ พิชิต
สมาส-สนธิ พิชิต

16 สค. 2565 0 50

ชื่อผลงาน สมาส สนธิ พิชิต โดย นางสาวเปรมสินี การินตา แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมาส สนธิ พิชิตคำไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีท..

แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนความคิด
แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนความคิด

15 สค. 2565 0 38

ชื่อผลงาน แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนความคิด โดย นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อตรงกับตัวชี้วัดในด้านการอ่านและสามารถนำไปใช้..

เซียมซีฝึกอ่าน
เซียมซีฝึกอ่าน

14 มิย. 2565 0 102

เป็นแบบฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน

แบบฝึกทักษะเรื่องการเสียง และการสร้างคำในภาษาไทย
แบบฝึกทักษะเรื่องการเสียง และการสร้างคำในภาษาไทย

31 กค. 2565 0 83

ชื่อผลงาน แบบฝึกเรื่อง ทักษะการเสียงและการสร้างคำในภาษาไทย โดย นางสาววีรวรรณ วุฒิเผ่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ข้อมูลเพิ่มเติม ทักษะการเสียงและก..

สื่อการสอนวิชาภาษาไทย
สื่อการสอนวิชาภาษาไทย

16 สค. 2565 0 66

สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของพยางค์และคำ รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยโดย นายบรรเจิด คุรุกิจ
รายงานการวิจัยโดย นายบรรเจิด คุรุกิจ

15 สค. 2565 0 52

“การพัฒนาการอ่านออกเสียงค้าควบกล้า ร,ล,วของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ชั้น ม.2
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ชั้น ม.2

05 สค. 2565 0 50

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โดยนางสาวสุวนันท์ ติใหม่

อ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว
อ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว

23 กค. 2565 0 107

ชื่อผลงาน Sweet Orange Candy Som Kliang Candy โดย นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่..

ชุดการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ
ชุดการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ

03 สค. 2565 0 62

ชุดการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพเป็นนวัตกรรมที่ครูผู้สอนได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ

สไลด์ประกอบการสอนวิชาภาษาไทย
สไลด์ประกอบการสอนวิชาภาษาไทย

31 สค. 2565 0 49

สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร โดย น ส นางสาวพรพิมล วงค์ขัติย์ ร ร ป่าซาง

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียน
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียน

15 สค. 2565 0 38

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นายวิญญู รุจิระปรีชากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ..

คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

16 สค. 2565 0 77

คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Canva กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนางสิริภางค์ ขาวปอน

Good  Luck  Inspire  นิทานบันดาลฝัน
Good Luck Inspire นิทานบันดาลฝัน

12 สค. 2565 0 52

นิทานสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเป้าหมายชีวิต พิชิตการเรียน โดย ครูกีรติรัชย์ บุญธรรม

16 กย. 2565 เวลา 17:14 น. 0 429
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^