ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการเว็บไซต์

09 ธค. 2565 0 793

คู่มือการจัดการเว็บไซต์รวมสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม ลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

รวมสื่อ/นวัตกรรมฯ จากทุกหมวดหมู่

เว็บไซต์ครูพรรษา

16 มิย. 2565 0 365

เว็บไซต์ครูพรรษา นางสาวพรรษา ชายน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำหรับนักเรียนระดับชัน ม 3 และ ม 4 เว็บไซต์สำหรับเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

นวัตกรรม สื่อ เทคนิคสีน้ำ ชื่อเจ้าของผลงาน นายสุทธิชัย แปงคำ

11 กย. 2565 0 447

๑ ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้เทคนิคสีน้ำ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนทางด้านความรู้ และด้านทักษะเกี่ยวกับเทคนิคสี

ดูทั้งหมด...

บุคลากร/เขตพื้นที่

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR

21 กค. 2566 0 508

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม ลำปาง ลำพูน

การขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.๑๐

03 สค. 2566 0 227

สพม ลำปาง ลำพูน ได้ขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง ร ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ดูทั้งหมด...

โรงเรียน

รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

10 กย. 2565 0 419

รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียน ทุ่งอุดมวิทยา ที่ได้ดำเนินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการสร้างรูปแบบและกระบวนการนิเทศ

ดูทั้งหมด...

ผู้บริหารโรงเรียน

การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model

15 มิย. 2565 0 501

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการกระจายอำนาจทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับ สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นเค

การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

16 สค. 2565 0 419

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Professional Learning Community โรงเรียนเถินวิทยา โดยใช้รูปแบบ CIPP ..

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน

09 ธค. 2565 0 374

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน โดย นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

16 สค. 2565 0 365

คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Canva กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนางสิริภางค์ ขาวปอน

แบบฝึกทักษะเรื่องการเสียง และการสร้างคำในภาษาไทย

31 กค. 2565 0 453

ชื่อผลงาน แบบฝึกเรื่อง ทักษะการเสียงและการสร้างคำในภาษาไทย โดย นางสาววีรวรรณ วุฒิเผ่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ข้อมูลเพิ่มเติม ทักษะการเสียงและก..

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book

21 มิย. 2565 1 447

สื่อการสอนที่พัฒนาการอ่านสัทอักษรพินอิน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการออกเสียงพินอิน การผสมเสียงพินอิน

บทเรียนอนนไลน์ เรื่อง เสื้อผ้าภาษาจีน ม.5 ครูนางสุพัตรา ผูกพัน

01 กย. 2565 0 333

บทเรียนอนนไลน์ วิชาภาษาจีน จากเว็บไซต์ Tutorgo เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาจีน และฝึกทบทวนเนื้อหาทำแบบฝึกหัด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

15 สค. 2565 0 386

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียนโดยใช้วิธีการ จัดการเรียนรู้แบบ CSR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

ชื่อผลงาน ชุดการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Eating Out

11 กย. 2565 0 398

ชื่อผลงาน ชุดการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Eating Out ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวนัฏฐิยา เมืองอินทร์ ตําแหน่ง ครู คศ 2 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

ดูทั้งหมด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสร้างโมดุลของธาตุ

09 สค. 2565 0 298

ตารางธาตุ หมู่ IA แถวซ้ายสุด เรียกว่า โลหะอัลคาไล หมู่ IIA แถวถัดมา เรียกว่า โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ หมู่ VIA ตั้งแต่ O ถึง Po เรียกว่า คาลโคเจน หมู่ V..

ใบงานมีชีวิต Live WorkSheets

23 กค. 2565 0 458

ชื่อผลงาน ใบงานมีชีวิต Live WorkSheets โดย นางคชาภรณ์ แสนบุตรรภัษกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาชีววิทยา เป็นวิชาที่เนื้อหาค่อ

การจัดการเรียนการสอนโดยการลงมือปฎิบัติจริงควบคู่การทดลองฯ

23 กค. 2565 0 341

ชื่อผลงาน การจัดการเรียนการสอนโดยการลงมือปฎิบัติจริง ควบคู่การทดลองเสมือนจริงผ่านเว็บไซต์ PHET โดย นางสาวพัชร์ธีรัตน์ กันธิวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู..

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

การออมและการลงทุน

15 สค. 2565 0 368

ชื่อผลงาน Arduino Uno Coding Laboratory โดย นางรุ้งทอง แสนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

สื่่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน

16 สค. 2565 0 416

ชื่อผลงาน สื่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน โดย นางศิริกุล คำพิมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน powerpoint และสื่อใบงา

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

ชุดกิจกรรมที่ 1 บัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพฯ

25 กค. 2565 0 412

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ Cardiopulmonary resuscitation : CPR หมายถึงการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืน

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

การใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาที่1

31 สค. 2565 0 432

พัฒนาชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึก

รายงานเสนอแนวความคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

19 ตค. 2565 0 373

นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสบจางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

อื่น ๆ

Ep. 4 อาชีพช่างถักสายดาบ

11 มค. 2566 0 521

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.3 อาชีพช่างถักหวาย

11 มค. 2566 0 434

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.2 อาชีพช่างเหลาฝักดาบ

11 มค. 2566 0 431

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

EP.1 อาชีพช่างตีดาบ

11 มค. 2566 0 425

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

ดูทั้งหมด...

^