ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการเว็บไซต์

09 ธค. 2565 0 635

คู่มือการจัดการเว็บไซต์รวมสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม ลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

รวมสื่อ/นวัตกรรมฯ จากทุกหมวดหมู่

เส้นแรงแม่เหล็ก

31 สค. 2565 0 173

เส้นแรงแม่เหล็ก โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูเมตตา ดวงสนม

ดูทั้งหมด...

บุคลากร/เขตพื้นที่

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR

21 กค. 2566 0 337

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม ลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

โรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

08 ธค. 2565 0 249

แหล่งเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทวังตวง สืบสานประเพณีฯ

ดูทั้งหมด...

ผู้บริหารโรงเรียน

การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

16 สค. 2565 0 307

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Professional Learning Community โรงเรียนเถินวิทยา โดยใช้รูปแบบ CIPP ..

นวัตกรรมระบบการเบี่ยมบ้านออนไลน์โดยนางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์

15 สค. 2565 0 279

นวัตกรรมระบบการเยี่ยมบ้านออนไลน์ โดยนางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

The Local Legends

15 สค. 2565 0 220

ชื่อผลงาน The Local Legends โดย นางทัศนีย์ นันติชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้จากการใช้ภาษาจากกิจกรรมใน..

ดูทั้งหมด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สูตรเคมีและชื่อข

31 สค. 2565 0 206

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สูตรเคมีและชื่อของสารประกอบ ไอออนิก โดย นางลดาวัลย์ คำวินิจ

การพัฒนานวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง แบบจำลองอ

11 กย. 2565 0 223

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E Book เรื่อง แบบจำลองอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม

16 สค. 2565 0 239

ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ผ่านสื่อการสอน PowerPoint ร่วมกับ Jamboard โดย นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา ก..

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

สไลด์ประกอบการสอน

31 สค. 2565 0 243

สื่อประกอบการสอน เรื่อง การคูณเศษส่วน โดย นายจักรพงค์ คำปัด รร ป่าซาง

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรเรื่องววีปอเมริกาเหนือ

15 สค. 2565 0 257

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ

26 กค. 2565 0 301

บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ คําชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและศึกษาทําความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละกรอบตามลําดับ ห้ามศึกษาข้ามกรอบเป็นอันขาด

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ารจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอ

26 สค. 2565 0 258

ารจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ

การจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนาผู้เรียน สู่งานอาชีพหนึ่งชั้นเรียน

26 สค. 2565 0 299

การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ ด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอน

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

รายงานเสนอแนวความคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

19 ตค. 2565 0 211

นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสบจางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ

16 กย. 2565 0 304

นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นวัตกรรม การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟพีวีซี

รายงานการใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ

16 สค. 2565 0 275

รายงานการใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม 5 ปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด...

อื่น ๆ

Ep. 4 อาชีพช่างถักสายดาบ

11 มค. 2566 0 311

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.3 อาชีพช่างถักหวาย

11 มค. 2566 0 241

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.2 อาชีพช่างเหลาฝักดาบ

11 มค. 2566 0 241

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

EP.1 อาชีพช่างตีดาบ

11 มค. 2566 0 240

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

ดูทั้งหมด...

^