รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอนมาใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2  ของครูบุศริน  เหมทานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
31 สค. 2565 เวลา 18:04 น. 0 53
ร่วมแสดงความคิดเห็น