รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

เกม Bingo เกม Bingo {CREATE}
นวัตกรรมสถานศึกษา 3C4A MODEL นวัตกรรมสถานศึกษา 3C4A MODEL {CREATE} นวัตกรรมสถานศึกษาการพัฒนาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพด้วยกระบวนการ 3C4A MODEL
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ KWS3S Model รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ KWS3S Model {CREATE} รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ KWS3S Model การนิเทศแบบร่วมพัฒนา
แบบฝึกทักษะโน้ตเคลื่อนไหวจากสื่อมัลติมีเดีย แบบฝึกทักษะโน้ตเคลื่อนไหวจากสื่อมัลติมีเดีย {CREATE} วิจัยการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยใช้แบบฝึกทักษะโน้ตเคลื่อนไหวจากสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกาะคาวิท
การเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ การเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ {CREATE} วิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ {CREATE} วิจัย เรื่อง ผลการใช้เกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ {CREATE} การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดผลงาน
การเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site  รายวิชาประวัติศาสตร์สากล การเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site รายวิชาประวัติศาสตร์สากล {CREATE} วิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องpHของสารละลายกรด–เบส การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องpHของสารละลายกรด–เบส {CREATE} การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง pH ของสารละลายกรด – เบส โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
ทำนองสรภัญญะตามแนวทาง  Kokha MODEL ทำนองสรภัญญะตามแนวทาง Kokha MODEL {CREATE} การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะตามแนวทาง Kokha MODEL ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ {CREATE} วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
นวัตกรรม 3x2ช Model นวัตกรรม 3x2ช Model {CREATE} วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วย3x2ช Model ดูเพิ่มเติมได้ที่ https: youtu be iiJ4NtXqq98
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ {CREATE} การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับเลือกชุมนุมขึ้นเพื่อให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วในการตัดสินใจเลือกชุมนุมให้ตรงกับเงื่อนไขของชุมนุมและความสนใจหรื
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน {CREATE} การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอนมาใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้บทเรียนคอ
การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เพิ่มเติมแบบศูนย์การเรียน การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เพิ่มเติมแบบศูนย์การเรียน {CREATE} ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1 แบบศูนย์การเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้น ม 4 1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม