รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

สร้างทักษะโค้ดดิ้งโปรแกรมภาษา LOGO สร้างทักษะโค้ดดิ้งโปรแกรมภาษา LOGO {CREATE} ภาษาโลโก อังกฤษ: Logo programming language เป็นภาษาโปรแกรมเชิงการใช้งาน Functional Programming Language
ระบบเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยี {CREATE} หน่วยการเรียน ระบบเทคโนโลยี ม 1
การสร้างและพัฒนารูปการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL ในการกับกับติดตาม การสร้างและพัฒนารูปการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL ในการกับกับติดตาม {CREATE} การบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL ประกอบด้วย A:Analyzyse=วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของโรงเรียนและชุมชน D : Develop=สร้างการพัฒนาตามเป้าหมายเชิงปริมาณ
SGA Active Learning SGA Active Learning {CREATE} นวัตกรรมที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง
การเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม การเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม {CREATE} นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม ของครูเยาวมาลย์ เชี่ยวชาญ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
1