รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ความหลากหลายทางเพศ  | ครูณัฐวุฒิ  กันทะหมื่น ความหลากหลายทางเพศ | ครูณัฐวุฒิ กันทะหมื่น {CREATE} เส้นก๋วยเตี๋ยว คือ มนุษย์หรือบุคคล องค์ประกอบของก๋วยเตี๋ยว คือ ความหลากหลายของบุคคล เครื่องปรุง คือ ความชอบของแต่ละบุคคล
แบบทดสอบรู้จักตนเอง Habitscan | ครูทิวาพร วัฒนานุกร แบบทดสอบรู้จักตนเอง Habitscan | ครูทิวาพร วัฒนานุกร {CREATE} ทดสอบความถนัดและความสนใจในอาชีพจากนิสัย
การทำแบบทดสอบ HABITSCAN การทำแบบทดสอบ HABITSCAN {CREATE} แบบทดสอบวัดแววความถนัดและความสนใจในอาชีพจากนิสัย เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน 6 ลี
1