รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เรื่อง Adverb of frequency ครูชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ เรื่อง Adverb of frequency ครูชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ {CREATE} เรื่อง Adverb of frequency ครูชนกนันท์ อุ่นอารมณ์
第二十三课  学校里边有邮局吗?|ครูอมราวดี  กิกลิ้ง 第二十三课 学校里边有邮局吗?|ครูอมราวดี กิกลิ้ง {CREATE} บทที่ 23 ข้างในโรงเรียนมีที่ทำการไปรษณีย์ไหม
สถานการณ์จำลอง | ครูศิริลักษณ์ จอมวิชัยยา สถานการณ์จำลอง | ครูศิริลักษณ์ จอมวิชัยยา {CREATE} ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
การใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดสื่อสาร การใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดสื่อสาร {CREATE} การใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1