รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย | ครูเบญจมาศ เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย | ครูเบญจมาศ {CREATE} เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย | ครูเบญจมาศ จงสัมฤทธิ์ดี
บอร์ดเกมเศรษฐศาสตร์ | ครูคุณากร แก้วเทพ บอร์ดเกมเศรษฐศาสตร์ | ครูคุณากร แก้วเทพ {CREATE} การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการใช้บอร์ดเกมเศรษฐศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่องภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด
ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ | ครูสุปราณี คำแปง ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ | ครูสุปราณี คำแปง {CREATE} ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
สื่อนวัตกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ครูภัทราวดี  ไชยยา สื่อนวัตกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ครูภัทราวดี ไชยยา {CREATE} สื่อนวัตกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) {CREATE} “การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Activity based Learning นําสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” | ครูสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย
1