รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การบวกจำนวนเต็ม ครูสิรีรัตน์ สุยะสืบ การบวกจำนวนเต็ม ครูสิรีรัตน์ สุยะสืบ {CREATE} การบวกจำนวนเต็ม ครูสิรีรัตน์ สุยะสืบ
การบวกจำนวนเต็ม ครูสิรีรัตน์ สุยะสืบ การบวกจำนวนเต็ม ครูสิรีรัตน์ สุยะสืบ {CREATE} การบวกจำนวนเต็ม ครูสิรีรัตน์ สุยะสืบ
เรื่อง Adverb of frequency ครูชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ เรื่อง Adverb of frequency ครูชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ {CREATE} เรื่อง Adverb of frequency ครูชนกนันท์ อุ่นอารมณ์
การอ่านเชิงวิจารณ์ : นวนิยาย ครูกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ การอ่านเชิงวิจารณ์ : นวนิยาย ครูกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ {CREATE} การอ่านเชิงวิจารณ์ : นวนิยาย ครูกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์
รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา แม่เมาะวิทยา รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา แม่เมาะวิทยา {CREATE} รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา MMWS PDCA MODEL โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เรื่อง โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม ครูธนาวัลย์ ถามล เรื่อง โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม ครูธนาวัลย์ ถามล {CREATE} เรื่อง โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติ ทางพันธุกรรม
การตีลูกหน้ามือปิงปอง ครูอำนวย วงศ์ษา การตีลูกหน้ามือปิงปอง ครูอำนวย วงศ์ษา {CREATE} การตีลูกหน้ามือปิงปอง
第二十三课  学校里边有邮局吗?|ครูอมราวดี  กิกลิ้ง 第二十三课 学校里边有邮局吗?|ครูอมราวดี กิกลิ้ง {CREATE} บทที่ 23 ข้างในโรงเรียนมีที่ทำการไปรษณีย์ไหม
สถานการณ์จำลอง | ครูศิริลักษณ์ จอมวิชัยยา สถานการณ์จำลอง | ครูศิริลักษณ์ จอมวิชัยยา {CREATE} ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย | ครูเบญจมาศ เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย | ครูเบญจมาศ {CREATE} เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย | ครูเบญจมาศ จงสัมฤทธิ์ดี
การปฏิบัติงานโครงงานอาชีพ | ครูทัดทรวง  เตชะแก้ว การปฏิบัติงานโครงงานอาชีพ | ครูทัดทรวง เตชะแก้ว {CREATE} https: drive google com file d 16X OCIklQXgkuZ5teRBi7EYWClD0uJ15 view usp=sharing
การนำเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรม | ครูสุริฉาย  มีเลข การนำเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรม | ครูสุริฉาย มีเลข {CREATE} การนำเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรม | ครูสุริฉาย มีเลข
การติดตั้งผลิตภัณฑ์ | ครูสมบูรณ์  พงษ์จะโปะ การติดตั้งผลิตภัณฑ์ | ครูสมบูรณ์ พงษ์จะโปะ {CREATE} https: docs google com document d 14EKeCBOVp7KVhcmgOahlbE6HROB625bx edit usp=sharing ouid=113728947992553254227 rtpof=true sd=true
ความน่าจะเป็น | ครูจิรพรรณ  ขระเขื่อน ความน่าจะเป็น | ครูจิรพรรณ ขระเขื่อน {CREATE} https: drive google com file d 1JPeaaEyHWYlJ9XjpkrpL xrk9rtwFNM3 view usp=sharing
รูปเลขาคณิตที่คล้ายกัน | ครูธนพงศ์  อภิวงค์งาม รูปเลขาคณิตที่คล้ายกัน | ครูธนพงศ์ อภิวงค์งาม {CREATE} https: drive google com file d 14SNJDu wHLHOVgRaQP8ZWSFG3QDgX6G5 view usp=sharing
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ | ครูจีรณัฐ  เมืองมั่งคั่ง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ | ครูจีรณัฐ เมืองมั่งคั่ง {CREATE} https: docs google com presentation d 1419NRdxIHBH978oFQxZA8C2TSz31JnNV edit usp=sharing ouid=113728947992553254227 rtpof=true sd=true
การสร้างส่วนของเส้นตรง | ครูรติญา  พงสุภา การสร้างส่วนของเส้นตรง | ครูรติญา พงสุภา {CREATE} https: drive google com file d 1ZSStoF606qUwX7QJ8XQpF5QBtUZM4btY view usp=sharing