รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book {CREATE} สื่อการสอนที่พัฒนาการอ่านสัทอักษรพินอิน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการออกเสียงพินอิน การผสมเสียงพินอิน
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ {CREATE} แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Listening: A morning briefing Listening: A morning briefing {CREATE} Listen to a morning briefing to practice and improve your listening skills
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด {CREATE} แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด โดยนางสาวนันทินี สายอุปราช ใช้สำหรับนักเรียนชั้น ม 1 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Country and Nationality Country and Nationality {CREATE} การถาม ตอบเกี่ยวกับประเทศและสัญชาติ รวมถึงคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศและสัญชาติ
1