รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปอเมริกาใต้ {CREATE} ทวีปอเมริกาใต้
กฎหมายในการดำเนินชีวิตประจำวัน กฎหมายในการดำเนินชีวิตประจำวัน {CREATE} กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว เช่น กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวเช่น การหมั้น
1