รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

T-classroom

enlightened รายวิชา​นิเทศภายใน​
       รหัสเข้าเรียน​ 5zg3oqv
       ลิงค์เข้าห้องเรียน
        https://classroom.google.com/c/NDk0NzM0ODI4ODQ2?cjc=5zg3oqv
enlightened รายวิชา​ ห้องเรียนรู้ครูแม่พริก
      รหัสเข้าเรียน​ au52now
      ลิงค์เข้าห้องเรียน
       https://classroom.google.com/c/NDE2NDMyMjU1OTc1?cjc=au52now
enlightened รายวิชา​ PLC​ครูแม่พริกวิทยา
       รหัสเข้าเรียน​ rwgwig5
       ลิงค์เข้าห้องเรียน 
       https://classroom.google.com/c/NDE4NzA5OTA2ODk5?cjc=rwgwig5