รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น {CREATE} แหล่งเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทวังตวง สืบสานประเพณีฯ
รายงานการนิเทศภายใน รายงานการนิเทศภายใน {CREATE} นิเทศ,โรงเรียนแม่พริกวิทยา
การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book {CREATE} สื่อการสอนที่พัฒนาการอ่านสัทอักษรพินอิน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการออกเสียงพินอิน การผสมเสียงพินอิน
สื่อการสอนเรื่อง คำเป็นคำตาย สื่อการสอนเรื่อง คำเป็นคำตาย {CREATE} สื่อการสอนเรื่อง คำเป็น คำตาย ในรายวิชาภาษาไทย โดยครูกุลธิดา หล้ามะณี โรงเรียนแม่พริกวิทยา
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรฺ เรื่อง การจำแนกสารรอบตัว ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรฺ เรื่อง การจำแนกสารรอบตัว {CREATE} ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกสารรอบตัว รายวิชา วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ {CREATE} แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การบริหารงานแบบ PDCACS การบริหารงานแบบ PDCACS {CREATE} PDCACS คือวงจรบริหาร 6 ขั้นตอนที่ประกอบไปด้วย Plan การวางแผน Do ปฏิบัติ Check ตรวจสอบ Action การดำเนินการ Coaching การฝึก Share การแบ่งปัน
ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปอเมริกาใต้ {CREATE} ทวีปอเมริกาใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง {CREATE} หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
Listening: A morning briefing Listening: A morning briefing {CREATE} Listen to a morning briefing to practice and improve your listening skills
การถ่ายทอดลัการะทางพันธุกรรม ม.3 การถ่ายทอดลัการะทางพันธุกรรม ม.3 {CREATE} การถ่ายทอดลัการะทางพันธุกรรม โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ม 3
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด {CREATE} แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด โดยนางสาวนันทินี สายอุปราช ใช้สำหรับนักเรียนชั้น ม 1 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ {CREATE} ชุดฝึกเสริททักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยนางวิภาพร สิทธิกัน โรงเรียนแม่พริกวิทยา รายวิชาคณิตศาตาร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาการเรียนสู่อาชีพ เรื่อง การสร้างอาชีพออนไลน์ การพัฒนาการเรียนสู่อาชีพ เรื่อง การสร้างอาชีพออนไลน์ {CREATE} การพัฒนาการเรียนสู่อาชีพ เรื่อง การสร้างอาชีพออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นางสาวอำไพ รังน้อย โรงเรียนแม่พริกวิทยา
สื่อการสอน powerpoint เรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่น สื่อการสอน powerpoint เรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่น {CREATE} ความหมายของการเลี้ยวเบน ,ลักษณะการเลี้ยวเบน
กายแต่งกาย พระ นาง ยักย์ ลิง กายแต่งกาย พระ นาง ยักย์ ลิง {CREATE} การแต่งกายพระนางยักย์ลิง
สัญลักษณ์งานเชื่อม สัญลักษณ์งานเชื่อม {CREATE} สัญลักษณ์ของการเชื่อมเหล็ก
Country and Nationality Country and Nationality {CREATE} การถาม ตอบเกี่ยวกับประเทศและสัญชาติ รวมถึงคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศและสัญชาติ
เซียมซีฝึกอ่าน เซียมซีฝึกอ่าน {CREATE} เป็นแบบฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน