รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ {CREATE} คณิตศาสตร์ ชั้นม 3
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง วงกลม บทเรียนออนไลน์ เรื่อง วงกลม {CREATE} เรื่องวงกลม คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Power point เรื่อง พอลิเมอร์ Power point เรื่อง พอลิเมอร์ {CREATE} บทเรียนออนไลน์
กฎหมายในการดำเนินชีวิตประจำวัน กฎหมายในการดำเนินชีวิตประจำวัน {CREATE} กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว เช่น กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวเช่น การหมั้น
ฟิสิกส์คิดสนุก ฟิสิกส์คิดสนุก {CREATE} การคำนวณทางฟิสิกส์
การถ่ายทอดลัการะทางพันธุกรรม ม.3 การถ่ายทอดลัการะทางพันธุกรรม ม.3 {CREATE} การถ่ายทอดลัการะทางพันธุกรรม โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ม 3
รูปแบบการพัฒนานวัตกรด้วย3x2ช รูปแบบการพัฒนานวัตกรด้วย3x2ช {CREATE} เชียร์ชม โชว์แชร์ ใช้ชอบ
บทเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ {CREATE} พันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม 3