รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม

รูปแบบการนิเทศภายสถานศึกษา รูปแบบการนิเทศภายสถานศึกษา {CREATE} รูปแบบการนิเทศภายที่ประสบความสำเร็จ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ {CREATE} การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต Growth Mindset เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ {CREATE} การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาศึกษาปี ที่3โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต {CREATE} การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ของนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแม่สันวิทยา
การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล {CREATE} การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึ กทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเล่ย์บอลด้วยมือบน สำหรับนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่3โรงเรียนแม่สันวิทยา
แบบฝึกทักษะภาษาไทย แบบฝึกทักษะภาษาไทย {CREATE} https: drive google com file d 1pXKrtMLFjRcPs dKcLbx47rcOtFGtra0 view usp=sharing
การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิ การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิ {CREATE} การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม STS
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย เรื่อง คำซ้อน แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย เรื่อง คำซ้อน {CREATE} แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย เรื่อง คำซ้อน
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินทราเน็ต การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินทราเน็ต {CREATE} การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินทราเน็ต เรื่อง เครื่องมือช่างพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เอกสารประกอบการสอน  ดนตรีพื้นเมือง(สะล้อซอซึง) เอกสารประกอบการสอน ดนตรีพื้นเมือง(สะล้อซอซึง) {CREATE} เครื่องดนตรีพื้นเมืองของล้านนา จุดแรกของการพัฒนาเครื่องดนตรีทุกชนิดเริ่มจากเครื่องไม้เครื่องมือในการดำรงชีพ
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง ประสบการณ์ในงานอาชีพของนก การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง ประสบการณ์ในงานอาชีพของนก {CREATE} การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง ประสบการณ์ในงานอาชีพของนกัเรียนช้นั มัธยมศึกษาศึกษาปี ที่ 5โดย ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
MSS 4s School Model สู่ความเป็นเลิศด้านหัตถ์ศิลป์ใบตอง MSS 4s School Model สู่ความเป็นเลิศด้านหัตถ์ศิลป์ใบตอง {CREATE} MSS 4s School Model สู่ความเป็นเลิศด้านหัตถ์ศิลป์ใบตอง
บทเรียน E-learning การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 บทเรียน E-learning การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 {CREATE} บทเรียน E learning การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่สันวิทยา ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
แบบฝึกวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหา วิทยาศาสตร์คำนวณ แบบฝึกวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหา วิทยาศาสตร์คำนวณ {CREATE} แบบฝึกวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหา วิทยาศาสตร์คำนวณ
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย {CREATE} บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning :PB) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning :PB) {CREATE} ผู้สอนได้แนวคิดการสร้างนวัตกรรมมากจาก กิจกรรมสร้างทางรถไฟเหาะ บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการ
การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model {CREATE} https: drive google com file d 1k0Lwk1cF988tpzNSyo5joezRJ8y5dzzs view usp=sharing
สื่อประกอบการเรียนเรื่องAdv. of Frequency and Adv. of Manner ม.2 สื่อประกอบการเรียนเรื่องAdv. of Frequency and Adv. of Manner ม.2 {CREATE} สื่อประกอบการเรียนเรื่อง Adverb of Frequency and Adverb of Manner ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model {CREATE} การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการกระจายอำนาจทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับ สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นเค
1