รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

ADDIE Model ADDIE Model {CREATE} การจัดการเรียนรู้รายวิชาการป้องกันการทุจริต ภายใต้สถานการณ์โควิด ๑๙ รูปแบบ ADDIE Model
นวัตกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นวัตกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา {CREATE} นวัตกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
1