รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม

สื่อการเรียนการสอน งานธุรกิจ ครูจันทร์แก้ว สื่อการเรียนการสอน งานธุรกิจ ครูจันทร์แก้ว {CREATE} สื่อการเรียนการสอน งานธุรกิจ
แรงและการเคลื่อนที่ ครูรุ่งนภา แรงและการเคลื่อนที่ ครูรุ่งนภา {CREATE} แรงและการเคลื่อนที่
ธรณีพิบัติภัย ครูสุพิกา ธรณีพิบัติภัย ครูสุพิกา {CREATE} ธรณีพิบัติภัย
งานเชื่อมโลหะแผ่น ครูเกรียงไกร งานเชื่อมโลหะแผ่น ครูเกรียงไกร {CREATE} งานเชื่อมโลหะแผ่น
นวัตกรรมการบริหารจัดการ oKellogg logic Model & Deming cycle นวัตกรรมการบริหารจัดการ oKellogg logic Model & Deming cycle {CREATE} นวัตกรรมการบริหารจัดการ oKellogg logic Model Deming cycle
ระบบกล้ามเนื้อ ครูรัตนา ระบบกล้ามเนื้อ ครูรัตนา {CREATE} ระบบกล้ามเนื้อ
สื่อการสอนเคมี ครูชมพูนุช สื่อการสอนเคมี ครูชมพูนุช {CREATE} สื่อการสอนเคมี
Verb to be by krupat Panchalee Verb to be by krupat Panchalee {CREATE} Verb to be
เว็ปไซด์การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ครูสรศักดิ์ เว็ปไซด์การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ครูสรศักดิ์ {CREATE} เว็ปไซด์การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์
เรียนดาราศาสตร์กับครูสุดารัตน์ เรียนดาราศาสตร์กับครูสุดารัตน์ {CREATE} สื่อการจัดการเรียนรู้โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
นวัตกรรมการสอน ครูภูมิพัฒน์ นวัตกรรมการสอน ครูภูมิพัฒน์ {CREATE} ชุดกิจกรรม เรื่อง พัฒนาการการเรียนรู้และการจัดระดับความคิด ของนักเรียนโดยการใช้นิทานคุณธรรมพัฒนาความคิด
สำรับ 4 ภาค ครูดวงพร สำรับ 4 ภาค ครูดวงพร {CREATE} สำรับอาหาร 4 ภาค
Basic of English Grammar by kemmanit Basic of English Grammar by kemmanit {CREATE} Basic of English Grammar
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครูวรัญญา สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครูวรัญญา {CREATE} สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบคแฮนและโฟว์แฮน ครูสมคิด แบคแฮนและโฟว์แฮน ครูสมคิด {CREATE} แบคแฮนและโฟว์แฮน ครูสมคิด
อินทรวิเชียรฉันท์ ครูพชราภรณ์ อินทรวิเชียรฉันท์ ครูพชราภรณ์ {CREATE} อินทรวิเชียรฉันท์
การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ครูรชฏ การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ครูรชฏ {CREATE} การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
พื้นที่ผิวและปริมตร ครูอัมพวัน พื้นที่ผิวและปริมตร ครูอัมพวัน {CREATE} พิ้นที่ผิวและปริมาตร ทรงปริซึม ทรงกระบอก
บทเรียนการออกแบบและเทคโนโลยี ครูโสภิต บทเรียนการออกแบบและเทคโนโลยี ครูโสภิต {CREATE} หน่วยที่ 1 Bigdata หน่วยที่ 2 อินเตอร์เน็ต ทุกสรรพสิ่ง