รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

PRESENT PERFECT PRESENT PERFECT {CREATE}
โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี {CREATE} โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
การจำลองความคิด การจำลองความคิด {CREATE} การจำลองความคิด
ประเภทวงดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย {CREATE} สื่อการสอน เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย
ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ดนตรีพื้นบ้านล้านนา {CREATE} ครูศรีนวย สำอางศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
Signs Signs {CREATE}