รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้แบบจำลองทางความ

ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้แบบจำลองทางความคิดเรื่อง โครงสร้างโลก
โดย นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
       วิทยาศาสตร์เป็นการสืบเสาะหาความรู้ (Science as Inquiry) เนื่องจากมนุษย์ พัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้โดยการตั้งคำถามที่สงสัยอยากรู้เกี่ยวกับ โลกธรรมชาติ แล้วรวบรวมประจักษ์พยานด้วยการสังเกต การคิด การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล แล้วสร้างเป็นแนวคิดหลัก กฎหรือทฤษฎี เพื่ออธิบาย เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น การเรียนรู้เรื่องโครงสร้างโลกเป็นสาระการเรียนรู้ในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ที่ยังเป็นปัญหาอยู่มากและยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับปัญหาของผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 ที่พบว่านักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1เนื่องจากนักเรียนเห็นว่าเนื้อหาวิชาเป็นเนื้อหาที่ยากต่อการทำความเข้าใจ ดังนั้นผู้สอนจึงจัดการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้แบบจำลองทางความคิดเรื่องโครงสร้างโลก


22 กค. 2565 เวลา 02:28 น. 0 324
ร่วมแสดงความคิดเห็น