รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนความคิด

ชื่อผลงาน แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนความคิด

โดย นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สื่อตรงกับตัวชี้วัดในด้านการอ่านและสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนได้

 
15 สค. 2565 เวลา 05:15 น. 0 216
ร่วมแสดงความคิดเห็น