รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนเถินวิทยา โดยใช้รูปแบบ CIPP Model
โดย นางสาวรวิรฎา สุกใส
ฝ่ายบริหาร
16 สค. 2565 เวลา 18:35 น. 0 308
ร่วมแสดงความคิดเห็น