รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

ชื่อเรื่อง "การอ่านค่าความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์" ราย ชื่อเรื่อง "การอ่านค่าความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์" ราย {CREATE} ชื่อเรื่อง การอ่านค่าความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์ รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ DIY ง31266
สื่อประกอบการเรียนการสอน วิชาการปลูกผักสวนครัว ม.6 สื่อประกอบการเรียนการสอน วิชาการปลูกผักสวนครัว ม.6 {CREATE} สื่อประกอบการเรียนการสอน วิชาการปลูกผักสวนครัว ม 6
การงานอาชีพ(งานประดิษฐ์) ง32101 ม.5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 การงานอาชีพ(งานประดิษฐ์) ง32101 ม.5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 {CREATE} การงานอาชีพ งานประดิษฐ์ ง32101 ม 5 ประจำภาคเรียนที่ 1 2565 โดย นางลำดวน ติดทะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
1