รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศกับปัจจ งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศกับปัจจ {CREATE} งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศกับปัจจัยสภาพอากาศ ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง "การอ่านค่าความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์" ราย ชื่อเรื่อง "การอ่านค่าความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์" ราย {CREATE} ชื่อเรื่อง การอ่านค่าความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์ รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ DIY ง31266
ชื่อเรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" รายวิ ชื่อเรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" รายวิ {CREATE} ชื่อเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ DIY ง31266
การฝึกขับร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การฝึกขับร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 {CREATE} การฝึกขับร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
เรื่องพัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ เรื่องพัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ {CREATE} สื่อ ICT เรื่องพัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  รหัสวิชา ค33101 ชั ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รหัสวิชา ค33101 ชั {CREATE} ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รหัสวิชา ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม รหัส ค21101 ชั้น ม.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม รหัส ค21101 ชั้น ม.1 {CREATE} แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม รหัส ค21101 ชั้น ม 1
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ {CREATE} แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ ค21101
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐาน (Task based learnin กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐาน (Task based learnin {CREATE} กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐาน Task based learning เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking โดยใช้ SMART Model
เรื่อง  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง {CREATE} แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ เรื่องการไหลเวียนเลือดของมนุษย์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ เรื่องการไหลเวียนเลือดของมนุษย์ {CREATE} สื่ออิเล็คทรอนิกส์ เรื่องการไหลเวียนเลือดของมนุษย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 การเขียนผังงาน (Flowchart) แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 การเขียนผังงาน (Flowchart) {CREATE} แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 การเขียนผังงาน Flowchart วิชา Coding รหัสวิชา ว31285 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ {CREATE} ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง
แบบฝึกเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ว31201 (ฟิสิกส์ 1 ) แบบฝึกเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ว31201 (ฟิสิกส์ 1 ) {CREATE} แบบฝึกเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ว31201 ฟิสิกส์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 {CREATE} การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 โดยนายสุทน คุ้มเสม กลุ
สื่อประกอบการเรียนการสอน วิชาการปลูกผักสวนครัว ม.6 สื่อประกอบการเรียนการสอน วิชาการปลูกผักสวนครัว ม.6 {CREATE} สื่อประกอบการเรียนการสอน วิชาการปลูกผักสวนครัว ม 6
แบบฝึกทักษะเรื่อง หลัการนับเบื้องต้น  วิชา คณิตศาสตร์(ค32102) แบบฝึกทักษะเรื่อง หลัการนับเบื้องต้น วิชา คณิตศาสตร์(ค32102) {CREATE} แบบฝึกทักษะเรื่อง หลัการนับเบื้องต้น วิชา คณิตศาสตร์ ค32102 ระดับชั้น ม 5
แบบฝึกทักษะ การจดจำคำศัพท์ภาษาจีน แบบฝึกทักษะ การจดจำคำศัพท์ภาษาจีน {CREATE} แบบฝึกทักษะ การจดจำคำศัพท์ภาษาจีน
การงานอาชีพ(งานประดิษฐ์) ง32101 ม.5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 การงานอาชีพ(งานประดิษฐ์) ง32101 ม.5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 {CREATE} การงานอาชีพ งานประดิษฐ์ ง32101 ม 5 ประจำภาคเรียนที่ 1 2565 โดย นางลำดวน ติดทะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
That's Entertainment ใช้กับรหัสวิชา อ23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี That's Entertainment ใช้กับรหัสวิชา อ23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี {CREATE} That #39;s Entertainment ใช้กับรหัสวิชา อ23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางสาวทาริกา อุดเทพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดูรายละเอียดเพ