รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

article

นวัตกรรมล่าสุด

นวัตกรรม ใบงานสานต่อชิ้นงาน
นวัตกรรม ใบงานสานต่อชิ้นงาน

11 กย. 2565 0 395

วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อความใส่ใจในบทเรียนและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ๒ นักเรียนมีชิ้นงานเป็นของตนเอง

ชื่อผลงาน ชุดการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Eating Out
ชื่อผลงาน ชุดการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Eating Out

11 กย. 2565 0 315

ชื่อผลงาน ชุดการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Eating Out ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวนัฏฐิยา เมืองอินทร์ ตําแหน่ง ครู คศ 2 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

ชื่อผลงาน การแก้ปัญหาการคิดคณิตศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ 1
ชื่อผลงาน การแก้ปัญหาการคิดคณิตศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ 1

11 กย. 2565 0 301

๒ วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถหาคำตอบของแบบฝึกคณิตศาสตร์หรับฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

นวัตกรรม สื่อ เทคนิคสีน้ำ ชื่อเจ้าของผลงาน นายสุทธิชัย  แปงคำ
นวัตกรรม สื่อ เทคนิคสีน้ำ ชื่อเจ้าของผลงาน นายสุทธิชัย แปงคำ

11 กย. 2565 0 361

๑ ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้เทคนิคสีน้ำ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนทางด้านความรู้ และด้านทักษะเกี่ยวกับเทคนิคสี

ดูทั้งหมด..