รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

กราฟของความสัมพันธ์และกราฟของฟังก์ชัน


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กราฟของความสัมพันธ์และกราฟของฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 1. แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะโดยรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1iTb8Asrc2Nm0wORzX14lhSRIPAwPpub0/view?usp=sharing
 
07 สค. 2565 เวลา 07:26 น. 0 233
ร่วมแสดงความคิดเห็น