รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องเซต มัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องเซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์1 ระดับชั้นม.4 จัดทำขึ้นโดย นางสาวศิริพร สลีอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยชุดกิจกรรมนี้เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษา ค้นคว้าและทำแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง ครูผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำและอธิบายรายละเอียดเนื้อหาคร่าวๆให้กับนักเรียน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1yZFsW7yMEQTzHC80ERKPe-Q-1ZcqH4II/view
11 กย. 2565 เวลา 22:17 น. 0 47
ร่วมแสดงความคิดเห็น