รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรม เทคนิคการเรียนรู้ ADISAA Model

นวัตกรรม เทคนิคการเรียนรู้ ADISAA Model ใช้ในการเรียนการสอนชุมนุมคณิตศาสตร์
มีการนำ
1. “วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle)
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PBL)
3. Learning by Doing การเรียนรู้จากการลงมือทำ
มาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบและสร้างนวัตกรรม

ดูข้อมูลเพ่ิ่ิมเติม
https://drive.google.com/file/d/1N0rwH6KNeuBTzNKL6klyAkd6Pvo8GrEx/view

 
12 สค. 2565 เวลา 20:45 น. 0 72
ร่วมแสดงความคิดเห็น