รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

จำนวนเชิงซ้อน

เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก
จัดทำโดยนางสาวลัดดาวัลย์  เตชะนา
>>เข้าชมผลงาน<<
 
08 สค. 2565 เวลา 19:43 น. 0 78