รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม

การนิเทศภายในสถานศึกษา 2565 การนิเทศภายในสถานศึกษา 2565 {CREATE} การนิเทศภายในสถานศึกษา 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
การบริหารสถานศึกษา ๖ Quality Wisdom Management for SMART School การบริหารสถานศึกษา ๖ Quality Wisdom Management for SMART School {CREATE} การบริหารสถานศึกษา ๖ Quality Wisdom Management for SMART School Model
Past Simple Tense Past Simple Tense {CREATE} Past Simple Tense โดย น ส บังอร ยะฟู
ทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง ทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง {CREATE} ทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง โดย น ส ประนอม ดอนแก้ว
การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง {CREATE} การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง โดย น ส สุพัตรา ชัยธีรธรรม
หลักการอ่านจับใจความ หลักการอ่านจับใจความ {CREATE} หลักการอ่านจับใจความ โดย น ส ภัทราพร มะโนคำ
กฏหมาย (RAW) กฏหมาย (RAW) {CREATE} กฏหมาย RAW โดย ครูชนัตชญานันทน์ ใจมามูล
หลักการบริหารสถานศึกษา 6Q WMSS หลักการบริหารสถานศึกษา 6Q WMSS {CREATE} หลักการบริหารสถานศึกษา 6Q WMSS โดย นายนคินทร์ ภูริพงษ์ ,นางสวลี มีมานะ
สื่อ เซปักตะกร้อ สื่อ เซปักตะกร้อ {CREATE} สื่อ เซปักตะกร้อ โดย นายสุวรรณ ยี่ยวน
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย {CREATE} แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ม 1 โดยนางสาวสโรชินี สิทัน
สื่อการสอนรูปแบบการปกครองสมัยอาณาจักรสุโขทัย สื่อการสอนรูปแบบการปกครองสมัยอาณาจักรสุโขทัย {CREATE} สื่อการสอนรูปแบบการปกครองสมัยอาณาจักรสุโขทัย โดย นายรัฐศาสตร์ เทือกถา
งานเขียนแบบเบื้องต้น งานเขียนแบบเบื้องต้น {CREATE} งานเขียนแบบเบื้องต้น การเขียนภาพฉายมุม โดย นายธัชพล เจริญคำ
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต {CREATE} การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ ครูสุวินตา ดีแท้
ค้นพบตัวเอง ค้นพบตัวเอง {CREATE} ค้นพบตัวเอง ความถนัดทางการเรียน โดย นางสาวสันธิยา สุธา
จำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อน {CREATE} เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน โดยนางสาวลัดดาวัลย์ เตชะนา
โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน {CREATE} นำเสนอโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน โดยครูพิมพา ทิงิ้วงาม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณะในอินเดีย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณะในอินเดีย {CREATE} ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณะในอินเดีย โดย น ส ณัฐพร รอดปิ่นดี
บิงโกความน่าจะเป็น บิงโกความน่าจะเป็น {CREATE} สื่อบิงโกความน่าจะเป็น โดย นางสาวศศิยา หมายมั่น
ส่งเสริมวินัยรักการอ่าน สานฝันแพทยศาสตร์ ส่งเสริมวินัยรักการอ่าน สานฝันแพทยศาสตร์ {CREATE} ส่งเสริมวินัยรักการอ่าน สานฝันแพทยศาสตร์ โดย นางสาวกนกพร เทือกถา
สื่อภาษาจีน power point บทที่ 1 อาหาร食品 สื่อภาษาจีน power point บทที่ 1 อาหาร食品 {CREATE} สื่อภาษาจีน power point บทที่ 1 อาหาร食品 โดยนางสาวสินจัย อินทะจักร