รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

คลิปวิดีโอการสอน เรื่อง..ศิลปะตะวันตก  สมัยประวัติศาสตร์ ยุคกลาง คลิปวิดีโอการสอน เรื่อง..ศิลปะตะวันตก สมัยประวัติศาสตร์ ยุคกลาง {CREATE} คลิปวิดีโอการสอน เรื่องศิลปะหลังสมัยใหม่ Postmodernism เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ {CREATE} เล่มที่1 ความหมายและลักษณะส าคัญของกฎหมาย
บัตรภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บัตรภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ {CREATE} การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผลจะ ทำให้เหตุการณ์นั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ
บัตรคำกรณีตัวอย่าง บัตรคำกรณีตัวอย่าง {CREATE} สื่อ ใบงาน รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3
การใช้สื่อการสอน VONDER GO การใช้สื่อการสอน VONDER GO {CREATE} การใช้สื่อการสอน VONDER GO เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อริยสัจ 4 รายวิชา ส32103 สังคมศึกษา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนว
เรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก {CREATE} นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ PTDR
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ {CREATE} บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ คําชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและศึกษาทําความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละกรอบตามลําดับ ห้ามศึกษาข้ามกรอบเป็นอันขาด
Pocket Money game Pocket Money game {CREATE} แนวทางการใช้ ใชเ้ป็นสื่อการสอนขั้นการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยผูเ้รียนแต่ละ คน หรือแต่ละกลุ่ม จะได้รับ Pocket Money กลุ่มละ 30000
เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ {CREATE} สื่อการสอนเวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ม 1
สื่อนวัตกรรม เรื่องทักษะภาษาไทยสู่ศิลปะการแสดงเสียงพากย์ สื่อนวัตกรรม เรื่องทักษะภาษาไทยสู่ศิลปะการแสดงเสียงพากย์ {CREATE} ทักษะภาษาไทยสู่ศิลปะการแสดงเสียงพากย์
แบบฝึกเสริมทักษะ  การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ่านแบบ แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ่านแบบ {CREATE} สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เล่มเล็กการเขียนสะกดคำ เล่มเล็กการเขียนสะกดคำ {CREATE} เล่มเล็กการเขียนสะกดคำ เพื่อฝึกการเขียนคำยาก
แบบฝึกหัดเรื่องการเท่ากันและการบวกเมทริกซ์ แบบฝึกหัดเรื่องการเท่ากันและการบวกเมทริกซ์ {CREATE} แบบฝึกหัดเรื่องการเท่ากันและการบวกเมทริกซ์
แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่อง ตรรกศาสตร์ แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่อง ตรรกศาสตร์ {CREATE} แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่อง ตรรกศาสตร์
แบบฝึกทักษะเรื่องจำนวนเต็ม แบบฝึกทักษะเรื่องจำนวนเต็ม {CREATE} แบบฝึกทักษะเรื่องจำนวนเต็ม
เกมประกอบการสอนเรื่องความหมายของสถิติศาสตร์ เกมประกอบการสอนเรื่องความหมายของสถิติศาสตร์ {CREATE} เกมประกอบการสอนเรื่องความหมายของสถิติศาสตร์
ใบงานเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ใบงานเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส {CREATE} ใบงานเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ใบงานออนไลน์เรื่องสมการสองตัวแปร ใบงานออนไลน์เรื่องสมการสองตัวแปร {CREATE} ใบงานออนไลน์เรื่องสมการสองตัวแปร
การลำเลียงสารผ่านเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์ {CREATE} การลำเลียงสารผ่านเซลล์