รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากล

          นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่สามารถอ่านโน้ตดนตรีสากลได้ เนื่องจากนักเรียนไม่เคยมี
พื้นฐานมาก่อน ซึ่งพบว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ผ่านวิธีการฝึก
เขียน และทําแบบฝึกหัด ซึ่งทําให้การเรียนรู้ไม่เกิดความยั่งยืน ทําให้เมื่อจบภาคการเรียนนักเรียนส่วนมากไม่
สามารถจดจําและปฏิบัติทั้งการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากลได้ ทําให้การต่อยอดทักษะทางด้านดนตรีมี
พัฒนาการที่ช้า ไม่เป็นไปอย่างที่ควร
          จากปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น ครูผู้สอนจึงตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรี
สากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาศิลปะ 4 ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทํา (Active Learning)
โดยใช้แบบฝึกหัด EASY STEPS TO THE BAND by Maurice D.Taylor สําหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง
เป่าลมทองเหลือง (Brass Instruments) เพื่อแก้ปัญหา (Solve the Problem) ทักษะการอ่านและเขียนโน้ต
ดนตรีสากลของนักเรียน

อ่านต่อ >> https://drive.google.com/file/d/1B0QOXbuK-wFDm0PBK_FRQLTg9Y8-zrhN/view?usp=sharing

 
31 สค. 2565 เวลา 22:24 น. 0 57
ร่วมแสดงความคิดเห็น