รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา

          ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมทุกคน ได้รับการนิเทศภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการ  “WPS. 6S PLC Model”  ส่ งผลให้ นักเรียนได้รับการ พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และความสามารถในการทำงานเป็นทีม  สามารถนำเสนอผลงานของตนเองและของทีมอย่างมีความภาคภูมิใจ ครูผู้สอนมีความเข้าใจและสามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  มีความสนุกสนานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

อ่านต่อ >>> https://drive.google.com/file/d/1dHc3YG-IlmLxF-cr26wHpm-R-hSPCbrn/view?usp=sharing
04 กย. 2565 เวลา 01:29 น. 0 57
ร่วมแสดงความคิดเห็น